ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια ειδών εστίασης για τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας για τα Τμήματα Α, Β και Γ»

Αριθ. Διακήρυξης: 8/2023

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 192/06.06.2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:94ΝΙΩ1Ο-ΟΡΝ) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και το με Α.Π. 27099ΕΞ2023/ΥΨηΔ 06/06/2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης &Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 06.06.2023», δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια  ειδών εστίασης για τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας για τα Τμήματα Α, Β  και Γ» ( αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 192469 (ΤΜΗΜΑ Α), 192470 (ΤΜΗΜΑ Β), 192474 (ΤΜΗΜΑ Γ)), με αριθ. Διακήρυξης 8/2023  και  οι αλλαγές που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες:

  • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 13η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ αντί της 6ης Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ.
  • Ορίζεται ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού η 15η Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:30πμ. αντί της 9ης Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:30πμ.

Τονίζεται ότι οι υπόλοιποι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 23PROC012627488 ισχύουν ως έχουν.

Η παρούσα ανακοίνωση περί της προαναφερθείσας παράτασης θα λάβει δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3  της αρ. 8/2023 διακήρυξης μέσω:

α) διορθωμένης προκήρυξης  που θα αποσταλεί αυθημερόν με ηλεκτρονικά μέσα  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και

β) της παρούσας ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επιπρόσθετα η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στο ΕΣΗΔΗΣ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη www.pilea-hortiatis.gr, στη διαδρομή: Επικαιρότητα ► Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί Προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο