ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Κάδων απορριμμάτων για το έτος 2021»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 13.12.2021
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                        Α.Π.: 45917
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια
«Κάδων απορριμμάτων για το έτος 2021»
Αριθ. Διακήρυξης: 20/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 145337 (Ομάδα Α), 145338 (Ομάδα Β)Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 478/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΟΙΦΩ1Ο-ΛΝΞ), δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «Κάδων απορριμμάτων για το έτος 2021», με αριθ. Διακήρυξης 20/2021 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 145337 (Ομάδα Α) και 145338 (Ομάδα Β)
και οι αλλαγές που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες:

1) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 30η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ αντί της 23ης Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ.
2) Ορίζεται ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού η 5η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30πμ. αντί της 29ης Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30πμ.

Τονίζεται ότι οι υπόλοιποι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 21PROC009674764 ισχύουν ως έχουν.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών, στις περιπτώσεις που κάποιο στοιχείο πρέπει να υπολογιστεί  σε σχέση με αυτήν (π.χ. η διάρκεια ισχύος για την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς).

Η παρούσα ανακοίνωση περί της προαναφερθείσας παράτασης θα λάβει δημοσιότητα με την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ, την ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικοί διαγωνισμοί με Α/Α 145337 και 145338) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη www.pilea-hortiatis.gr, στη διαδρομή: Ανοιχτή Διακυβέρνηση ► Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί Προμηθειών, καθώς και τη δημοσίευσή της στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πανόραμα,   13/12/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο