ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο έτη για το Τμήμα Α»

Αριθ. Διακήρυξης: 10/2023
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 193979

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 191/06.06.2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΜΩΛΩ1Ο-
ΙΦ3) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και το με Α.Π. 27099ΕΞ2023/ΥΨηΔ 06/06/2023 έγγραφο της Διεύθυνσης
Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Πιστοποίηση
Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την
Τρίτη 06.06.2023», δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για τον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο έτη για το Τμήμα Α», με αριθ. Διακήρυξης 10/2023 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 193979
και η αλλαγή που προκύπτει είναι η ακόλουθη:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 7η Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15:00μμ αντί της 6ης Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ.

Τονίζεται ότι οι υπόλοιποι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 23PROC012706185 ισχύουν ως έχουν.

Η παρούσα ανακοίνωση περί της προαναφερθείσας παράτασης θα λάβει δημοσιότητα με την καταχώρισή της στο
ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης. Επιπρόσθετα για μεγαλύτερη δημοσιότητα θα αναρτηθεί
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός διαγωνισμός με Α/Α:193979 ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη www.pilea-hortiatis.gr, στη διαδρομή: Επικαιρότητα ► Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί
Προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο