ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ «Παράθεση δείπνου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                     
 
Παράθεση δείπνου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
« Παράθεση δείπνου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων»,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ έως 4.550,00 €

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας» του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το ΚΕΚΠΑΠ  προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας για τις ανάγκες της εκδήλωσης  « Παράθεση δείπνου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων», προϋπολογισμού έως  4.550,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
 
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, (Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236, 1 ος όροφος), μέχρι τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 , και ώρα 14:30 μ.μ..
Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει την προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 20/09/2013 μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτή.
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της σχετικής μελέτης,  παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr, καθώς και στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδια υπάλληλος: Φεβρωνία Παπαδοπούλου, τηλ.: 2313322017, 2313301058.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΚΠΑΠ
 
Ηρακλής Τιτόπουλος

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο