ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 Πανόραμα 3/9/14
Αριθμ.πρωτ  373
 
 
περιληψη διακηρυξης  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙ OY
 
Η Σχολική Επιτροπή Β/Βά́θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με την αριθμ.45/2014 απόφασή της διακηρύσσει ότι: Προκηρύσσεται Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του  κυλικείου:
 Του 3ου ΓΕΛ  Χορτιάτη (Φίλυρο)
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ  του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη  Απ. Σαμανίδη 21 στο Πανόραμα στις  03/10/14  και ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00 π.μ.
Για την παραλαβή της προκήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
1)    Στην διευθύντρια  του σχολείου  κα. Καζά  Πηνελόπη  στο 3 ο ΓΕΛ Χορτιάτη (  Φίλυρο ) ΤΗΛ. 2310678853  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από  9.00πμ-13.00μμ.
2)    Στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών στη Δ/νση Αγίου Γεωργίου 4 στο Πανόραμα Θες/νίκης ΤΗΛ.2310331311 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00πμ-13.00πμ.
Οι αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβάλλονται στο συγκεκριμένο σχολείο μέχρι  03/10/14 ημέρα Παρασκευή  και ώρα   10.00μμ και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο .
 
                                                 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΙΡΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΠ. Σαμανίδη 21  Τ.Κ. 55236, Πανόραμα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ    –     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
  
                              ΠΑΝΟΡΑΜA 2/9/14

 


 

                                  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Απ. Σαμανίδη 21ΤΚ 55236 Πανόραμα
 
 

 
Αριθμ.Διακήρυξης: 370
Πανόραμα  2/9/14

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη              
 
διακηρύσσει
Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την ανάδειξη μισθωτή, του κυλικείου    του 3ου ΓΕΛ  Χορτιάτη ( Φίλυρο).
 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :
1.Αριθμ. 64321/Δ4/08 (ΦΕΚ 1003 Β/30-5-2008) : Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
2.Την απόφαση της Σχολικής επιτροπής της 45/27-8-14
3.Το γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου, επειδή έληξε η σύμβαση του σημερινού μισθωτή.
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 
1.   Αναθέτουσα Αρχή – Αντικείμενο του Διαγωνισμού                       5
2.    Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού                                              5
3.    Τρόπος επιλογής μισθωτή                                                          5
4.    Δικαίωμα συμμετοχής                                                                6
5.    Δικαιολογητικά συμμετοχής                                                       6
6.    Διάρκεια μίσθωσης                                                                    8
7.    Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ετησίως                              8
8.    Καταβολή μισθώματος                                                                8
9.    Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει             9
10. Δικαιώματα  Σχολικής Επιτροπής                                           10
11.  Άλλοι όροι                                                                               11
12.   Πληροφόρηση ενδιαφερομένων                                                                 12
13.   Γενικοί Όροι                                                                   12                                                                                                                           
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1892/1990 Φ.Ε.Κ. 101 τ.Α΄/31.7.1990 «Για τον εκ­συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» άρθρο 113, παρ.8.
2. Το ν. 1894/1990 Φ.Ε.Κ. 110 τ.Α΄/27.8.1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» άρθρο 5.
3. Το ν. 2327/1995 Φ.Ε.Κ. 156 τ.Α΄/31.7.1995 «Εθνικό Συμ­βούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 10, παρ. 8.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. Δ4/11927/3.2.2004 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 242 τ.Β΄/9.2.2004.
6. Το ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. 114, τ.Α΄/8.6.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 243.
 
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007, Φ.Ε.Κ. 1950 τ.Β΄, κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ­γού Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών
 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των κυλικείων του     3ου ΓΕΛ Χορτιάτη (Φίλυρο).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών η οποία συνεστήθη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τους εξής όρους:
 
ΑΡΘΡΟ 1ο :Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείμενο του διαγωνισμού
1.1. Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
ΑΡΘΡΟ 2Ο : Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα του Δ.Σ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στις  3/10/14 ημέρα    Παρασκευή ώρα 12.00 πμ  δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και  των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επι­τροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφε­ρόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρί­πτονται ως απαράδεκτες.
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο : Τρόπος επιλογής μισθωτή και ανάθεσης εκμετάλλευσης του κυλικείου
          Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
          α) Η τιμή της προσφοράς,
          β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
          γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα.
          Την εκμετάλλευση θα αναλάβει αυτός που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των α, β, γ ανωτέρω  περιπτώσεων, που θα γίνει ως εξής:
·        Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται  επί δύο.
·        Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
·        Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε (05) μόρια .
          Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο : . Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν
          α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
          β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
          Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους   διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
       Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
          α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
          β) Συνταξιούχοι.
          γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07.
          δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:
          α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
          β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
          γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
          δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
          ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
          στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
          ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
          η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.                                      
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
          θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι 1) δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου 2) δεν απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση 3) δεν είναι  Συνταξιούχοι  4) δεν έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07.
          ι)Βεβαίωση της Σχολικής Επιτροπής περί μη ύπαρξης οφειλής αν ήταν ιδιοκτήτης κυλικείου.
          κ) Ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
          Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο εκάστοτε σχολείο    τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από  9.00π.μ-14.00πμ και θα πρωτοκολλούνται.
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο : Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) χρόνια
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο :  :Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ετησίως
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο : Καταβολή μισθώματος
Η ετήσια καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στο Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:

υ = 1/189 · α · β · γ

Όπου:
          υ είναι το ύψος των δόσεων,
          189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, 
          α είναι η προσφορά,
          β είναι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις,
          γ είναι οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.
          Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων στην περίπτωση που θα συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο. 
          Κατά την περίοδο, από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους θα καταβάλλεται το ήμισυ του μισθώματος.
Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας (τακτικής και έκτακτης) της Σχολικής Μονάδας και θεωρούνται  189  εργάσιμες ημέρες
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο : Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
          α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ` οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρηση του σε άλλο άτομο. Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας
          Σε περίπτωση που δεν διαθέτει  βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ. (Σχετική η αριθμ. Δ4/693/14. 11. 91 εγκύκλιος ).
γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο Τ.Ε.Β.Ε. (Σχετική η αριθμ. Δ4/467/ 8.8.91 εγκύκλιος).
δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. (Σχετική η αριθμ. Δ4/ 182/ 28.4.92 εγκύκλιος)
ε)  Θα πρέπει να τηρεί αυ­στηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Β΄) Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία. 
στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του Σχολείου.
ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες και προϊόντα που πωλούνται σε αυτό.
η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
θ) Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
ι) Το μισθίο καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο από τον εκμισθωτή.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 10ο . Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα:
α) Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές είναι απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο.
β) Να επιβαρύνει με τις  δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια  έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, επίσης και τα έξοδα τυχόν νομίμων κρατήσεων τελών της σύμβασης εξ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.
γ) Να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή  θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.
δ)  Να συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία θα αποτελείται από:
·        Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
·        Ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.
·         Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπλη­ρωτή του.
·        Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.
          Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λει­τουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλε­πομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατά­ξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής.
Ρόλο ελέγχου μπορεί να διαδραματίσει η Σχολική Κοινότητα του Σχολείου ή του σχολικού συγκροτήματος αντίστοιχα.
          ε) Διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το  ΗΜ. ΔΕΔ /Φ.486/ 50991/17.5.85 – § 3 έγγραφο της Δ.Ε.Η.  Η χρέωση θα υπολογίζεται ως εξής: συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα “κιλοβατώρες (KWH) που κατανάλωσε το κυλικείο, προς  το σύνολο των ΚWH του σχολείου”

Χρέωση κυλικείου σε ΔΕΗ = KWH κυλικείου x Συνολικό ποσό λογαριασμού
Σύνολο KWH σχολείου

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο : Άλλοι όροι
α) Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδή­ποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
β) Σε περίπτωση μεταβολής της σύστασης της Σχολικής Επιτροπής, αλλαγής του νομικού αυτής καθεστώτος, κατάργησή της ή και συγχώνευσής της με άλλη,  το ποσό της μίσθωσης θα καταβάλλεται πάντα προς όφελος των Σχολείων και μόνο.
          γ) Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις.
δ) Κάθε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης. Παράβαση που θα πιστοποιείται από την Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, θα εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή  την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή θα κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου. Αν δεν γίνουν δεκτές,  υποχρεούται σε απόδοση του μισθίου (χώρου) μετά από την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και την καταγγελία της σύμβασης, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να ξεπερνά τις δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
α. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00πμ-14.00μμ από τa γραφεία των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη  στη διεύθυνση Αγ.Γεωργίου 4  τηλ.2310331311.   
β. Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην ανωτέρω υπηρεσία.
γ. Οι παραλήπτες της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο γραφείο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 13ο: Γενικοί Όροι
α. Κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή από τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Νομού της έδρας του δήμου. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.
Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
 
Η διακήρυξη αυτή εγκρίθηκε με τις  αριθμό  45  .απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Η Πρόεδρος
 
                      Ιφιγένεια Τσιρά
 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο