Διακήρυξη Διενέργειας Διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη»

                                                                                                        Πανόραμα, 10.4.2012
                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 15751
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Αριθμ. Διακ. 19/2011

Περίληψη ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού προμήθειας για την επιλογή αναδόχου/χων για την υλοποίηση της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη» με κωδικό MIS 349354 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ−ΘΡΑΚΗ 2007−2013» «EQUIPMENT SUPPLY FOR SPECIAL SCHOOLS IN PILEA-HORTIATIS MUNICIPALITY».

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  30-05-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, Δημαρχείο στην οδό Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, 55236.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 10-04 -2012

Το έργο-προμήθεια είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ, με κωδικό Ο.Π.Σ. 349354. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Το έργο-προμήθεια περιλαμβάνει προμήθεια δώδεκα (12) «πακέτων» (Α:Υπολογιστές – Μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας, Β:Διαδραστικοί Πίνακες, Γ:Έπιπλα, Δ:Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας, Ε:Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής ΣΤ:Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, Ζ:Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής, Η:Εξοπλισμός εργαστηρίων μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας, Θ:Εξοπλισμός εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής, Ι:Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα, Ια:Εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης, Ιβ:Λοιπός Εξοπλισμός).

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 552 36 Πανόραμα-Θεσσαλονίκη.

2. Προϋπολογισμός Πράξης: 432.119,91€ (τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

3. Τόπος παράδοσης έργου: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ).

4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

5. Διαχωρισμός σε τμήματα:  Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε  «πακέτου». Εξαίρεση σε αυτό είναι το τελευταίο «πακέτο» (πακέτο Ιβ: Λοιπός Εξοπλισμός) όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη του «πακέτου» και όχι αναγκαστικά για το σύνολό του. Κριτήριο κατακύρωσης, σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι η χαμηλότερη τιμή για το καθένα από τα είδη του «πακέτου» ξεχωριστά.

6. Εναλλακτικές  προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.

7. Προθεσμία παράδοσης: Εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (αφού καταβληθεί το ποσό των 15,00€), Απ. Σαμανίδη 21 – Πανόραμα, Τ.Κ. 552 36, τηλ. 2313-301042, fax 2310-332361, ενώ διατίθεται και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο www.pilea-hortiatis.gr, υπεύθυνος υπάλληλος: Παλάσκος Αντώνης, Email:  [email protected], όλες τις εργάσιμες ημέρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες που θα έχουν ζητηθεί εγκαίρως, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στην: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (αφού πάρουν πρωτόκολλο), Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημαρχείο Πανοράματος, Απ. Σαμανίδη 21 – Πανόραμα, Τ.Κ. 552 36, τηλ. 2313-301042, fax 2310-332361, είτε ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), την 30-5-2012 και ώρα 10:00, είτε ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή την 15:00 της 29-5-2012.

9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 30-5-2012, ώρα 10:00, ημέρα Τετάρτη Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Πανοράματος, Απ. Σαμανίδη 21 – Πανόραμα, Τ.Κ. 552 36, τηλ. 2313-301042, fax 2310-332361. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.

10. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α .  Εάν η προσφορά αφορά μέρος  των ζητουμένων ειδών, η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία αντιστοιχεί στο μέρος των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία υπάρχει προσφορά από τον υποψήφιο ανάδοχο. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς.

11. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.

12. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους.

13. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (www.pilea-hortiatis.gr), στο Δημαρχείο Πανοράματος και θα δημοσιευθεί σε τρεις (3) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, σε δύο (2) οικονομικές, σε μία (1) εβδομαδιαία και στο ΦΕΚ.

The Mayor
Ignatios Kaitezidis

 

Για να κατεβάσετε τα τεύχη της διακήρυξης πατήστε εδώ ώστε να συνδεθείτε στο “Εργαλείο Διακηρύξεων”. Το σύστημα θα ζητήσει τα στοιχεία σας προκειμένου οι υπηρεσίες να μπορούν να σας ειδοποιήσουν έγκαιρα για οτιδήποτε αφορά την διακήρυξη – προκήρυξη.  

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο