ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/2023 Για τη «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου στη ΔΕ Εξοχής»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/2023

Για τη «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου στη ΔΕ Εξοχής»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1θ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, β) του άρθρου 194 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σύμφωνα με τις οποίες οι μισθώσεις ακινήτων διενεργούνται με δημοπρασία, γ) του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και δ) του π.δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
 2. Την υπ.αριθμ. 72/2022 Απόφαση ΔΣ του ΚΕΚΠΑΠ (ΑΔΑ: ΨΚ8ΛΟΚΡΝ-ΨΒΥ) αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Μίσθωσης – Εκμίσθωσης-Εκποίησης και Αγοράς Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων και της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Δημοτικών Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων για το έτος 2023.
 3. Την υπ.αριθμ. 15/2023 Απόφαση ΔΣ του ΚΕΚΠΑΠ (ΑΔΑ: ΨΥΤ7ΟΚΡΝ-ΡΔΦ) αναφορικά με τη Δημιουργία Παραρτήματος του ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου στη Δημοτική Ενότητα Εξοχής
 4. Την με αρ.20/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Προέδρου ΚΕΚΠΑΠ (ΑΔΑ: 6ΑΗΩΟΚΡΝ-ΜΧΨ)

 

ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ

Μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του παραρτήματος ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου στη ΔΕ Εξοχής.

Άρθρο 1ο: Περιγραφή του μισθίου

Το κτήριο θα πρέπει

 1. να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Εξοχής του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, σε κεντρικό σημείο
 2. να είναι ισόγειο
 3. να έχει εμβαδό από 60τμ έως 70τμ
 4. να διαθέτει ένα -1- WC ανδρών, ένα -1- WC γυναικών και ένα -1- WC ΑΜΕΑ
 5. να είναι νομίμως συνδεδεμένο και σε πλήρη λειτουργία με δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού με ανεξάρτητες παροχές και να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μετρητές τους και επίσης να είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό δίκτυο
 6. να διαθέτει Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας

Άρθρο 2ο: Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις σύμφωνα με τους ακολούθους όρους:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση στον τύπο περίληψης της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή από 24/07/2023 έως 02/08/2023. Η αίτηση συμμετοχής – προσφορά ενδιαφέροντος κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του ΚΕΚΠΑΠ εντός του Δημαρχείου Πανοράματος, (Απ. Σαμανίδη 21, 55236 Πανόραμα, γραφείο 115), προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι προσφορές όσων ενδιαφερόμενων υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης από την παρούσα διακήρυξη προθεσμίας, μετά τη λήξη αυτής θα διαβιβασθούν στην Επιτροπή Εκτίμησης του άρθρου 7 του π.δ. 270/1981. Η επιτροπή του άρθρου 7 του π.δ. 270/1981 μετά από επιτόπια έρευνα συντάσσει Πρακτικό (Έκθεση Αξιολόγησης), σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των προσφορών, με το οποίο γνωμοδοτεί εάν κάθε ακίνητο πληροί τους όρους της σχετικής διακήρυξης και για την καταλληλότητά του, με υπόδειξη των τυχόν εργασιών που απαιτούνται να εκτελεστούν από τον ενδιαφερόμενο εκμισθωτή προκειμένου το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο. Οι λόγοι αποκλεισμού κάποιου ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην εν λόγω Έκθεση. Η Έκθεση Αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Τμήμα Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο την κοινοποιεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Κατόπιν, όσοι πρόσφεραν ακίνητα για μίσθωση που κρίθηκαν κατάλληλα, προσκαλούνται, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του προαναφερόμενου Πρακτικού (Έκθεση Αξιολόγησης), να λάβουν μέρος στην προφορική μειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΚΕΚΠΑΠ, ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή, καλώντας, με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης μαζί με τον εγγυητή τους. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική προς αναζήτηση του τελευταίου μειοδότη.

Όσοι κληθούν να προσέλθουν, θα πρέπει να παρευρεθούν στη δημοπρασία αυτοπροσώπως ή στην περίπτωση εταιρείας ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (εκτός αν έχει προσκομιστεί ήδη στο φάκελο του διαγωνισμού στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός ιδιοκτητών έχουν προβεί σε ορισμό κοινού εκπροσώπου).

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε, θα προσκομισθεί πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ αναλυτικής ισχύουσας εκπροσώπησης και Γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου.

Το ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς θα οριστεί από την Επιτροπή του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 -άρθ.7 του Π.Δ.270/81, η οποία συντάσσει σχετική αιτιολογημένη έκθεση προκειμένου να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή Δημοπρασίας.

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά τους προφορικά κατ’ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. Το συμφέρον του προσφερόμενου μισθώματος θα εκτιμηθεί βάσει της προσφοράς του ενδιαφερόμενου και του ανώτατου ορίου πρώτης προσφοράς (εκτίμηση που της Επιτροπής του άρθρου 7 του π.δ. 270/1981 – του άρθ.186 του ν.3463/2006), σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στη διακήρυξη στοιχεία του ακινήτου.

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται, σύμφωνα με το άρθ.5 του Π.Δ.270/81 από την Επιτροπή Διαγωνισμού, τον μειοδότη και τον εγγυητή του.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο πρακτικό της δημοπρασίας, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους.

Κατά τη φάση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι των οποίων τα ακίνητα θα έχουν κριθεί κατάλληλα, θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% του ετήσιου από τον ίδιο προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την επωνυμία ή τις επωνυμίες των συμμετεχόντων στη δημοπρασία, όπως αυτές αναγράφονται στους τίτλους κυριότητας και τον πλήρη τίτλο του θέματος για το οποίο δίδεται η εγγύηση, ήτοι: «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου στη ΔΕ Εξοχής».

Στην παραπάνω εγγυητική επιστολή θα αναγράφεται ότι αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.

Στην περίπτωση που ο αναδειχθείς μειοδότης, υπέρ του οποίου κατακυρώνεται η δημοπρασία και αναδεικνύεται «εκμισθωτής», δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δήμου στην κατάσταση που συμφωνήθηκε και στον οριζόμενο, με την παρούσα, χρόνο (εκτός των λόγων υπαιτιότητας του Δημοσίου ή ανωτέρας βίας), προβλέπεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δήμου.

Η κατά τα ανωτέρω εγγύηση που θα κατατεθεί επιστρέφεται στον τελευταίο μειοδότη μετά την παράδοση του μισθίου και στους άλλους ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν στη δημοπρασία αμέσως μετά τη λήξη της και την έγκριση του αποτελέσματος αυτής.

Άρθρο 3ο: Αίτηση συμμετοχής – προσφορά ενδιαφέροντος και δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, προσφορά ενδιαφέροντος (μέσα σε σφραγισμένο φάκελο). Η προσφορά θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής (εκτός φακέλου), στην οποία πρέπει να αναφέρονται, επί ποινή αποκλεισμού: η λεπτομερής περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, η επιφάνεια, η θέση στην οποία βρίσκεται και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου, καθώς και τα πλήρης στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου (εκμισθωτής). Εντός του σφραγισμένου φακέλου προσφοράς ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιέχονται, επίσης επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής:

1) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας ή επικαρπίας νόμιμα μετεγγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο.

2) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επικυρωμένο από την αρμόδια Πολεοδομική αρχή σε δύο αντίγραφα. Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια δεν αντιστοιχεί στη ζητούμενη χρήση, να προσκομισθεί βεβαίωση της Πολεοδομικής Αρχής ότι η ζητούμενη χρήση εμπίπτει στις επιτρεπόμενες χρήσεις της συγκεκριμένης περιοχής με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου με την οποία να δηλώνεται η υποχρέωσή του για την έκδοση άδειας δόμησης αλλαγής χρήσης του ακινήτου, με δικές του δαπάνες, που θα προσκομισθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

3) Αντίγραφα των εγκεκριμένων σχεδίων κατόψεων, τομών και τοπογραφικού της Οικοδομικής Άδειας.

4) Τεχνική Έκθεση Στατικής Επάρκειας ή Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας από ιδιώτη Μηχανικό, στην οποία θα αναφέρεται ότι το κτίριο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά ή άλλο εξωτερικό αίτιο .

5) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας για την χρήση που προορίζεται το ακίνητο, δηλαδή για στέγαση Δημοτικών Υπηρεσιών Υγείας, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας στο όνομά του θα το προσκομίσει κατά την παράδοση του μισθίου.

6) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Γ΄, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β΄ 2010) και την παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4342/2015 ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757 Α΄) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας στο όνομά του θα προσκομίσει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.

7) Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.

8) Πιστοποιητικά – βεβαιώσεις από το Υποθηκοφυλακείο ή το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ότι δεν έχουν εγγραφεί κατασχέσεις στο προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής α) αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλλε για την έκδοσή τους και β) υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομισθούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά.

9) Δημοτική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου από τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη περί μη οφειλής (πρωτότυπη).

10) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου (πρωτότυπη).

11) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

12) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί μειοδότης θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάλυψη πυρκαγιάς πριν την παραλαβή του μισθίου.

13) Στην περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτητών, εφόσον επιθυμούν να ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο ορισμού κοινού εκπροσώπου, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υπογραφεί από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ακινήτου ιδιοκτησίας περισσότερων του ενός ιδιοκτητών όλες οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν από όλους τους συνιδιοκτήτες με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Επίσης, σε περίπτωση συνιδιοκτητών απαιτείται η κατάθεση δημοτικής, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Άρθρο 4ο: Τρόπος σύνταξης και επίδοσης αιτήσεων συμμετοχής-προσφορών

Οι προσφορές ενδιαφέροντος, οι οποίες θα βρίσκονται μέσα σε σφραγισμένους φακέλους (συνοδευόμενους από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου), θα παραδοθούν στα γραφεία του ΚΕΚΠΑΠ εντός του Δημαρχείου Πανοράματος, (Απ. Σαμανίδη 21, 55236 Πανόραμα, γραφείο 115). Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η επωνυμία του διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία επικοινωνίας του, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός) και το αντικείμενο αυτής «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου στη ΔΕ Εξοχής».

Άρθρο 5ο: Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6ο: Κατακύρωση

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο τελευταίος μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει κανένα δικαίωμα για τυχόν ζημία του, που θα προέλθει α) από την καθυστέρηση της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας ή τη μη έγκριση αυτών β) από οποιοδήποτε κώλυμα που τυχόν θα εμφανισθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου.

Άρθρο 7ο: Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης που θα αναδειχθεί εκμισθωτής, υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, η οποία ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του, που υποχρεώνεται απέναντι στον Δήμο να πληρώσει την τυχόν διαφορά του μισθώματος αν κατά τη νέα σύμβαση επιτευχθεί μεγαλύτερο μίσθωμα από αυτό της προηγούμενης δημοπρασίας, για το χρονικό διάστημα που αναλογεί από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, που ορίζεται με την παρούσα.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών, σε περίπτωση μη προσέλευσης του τελευταίου μειοδότη μετά του εγγυητή του, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Κατά το στάδιο της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου, θα πρέπει ο τελευταίος να προσκομίσει το ανάλογο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Γ΄ για το μίσθιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8ο: Λύση της μίσθωσης

Ο Δήμος, ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, εάν:

α) Μεταστεγασθεί η στεγασμένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του.

β) Παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης.

γ) Καταργηθεί η στεγασμένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία.

δ) Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες.

ε) Μεταβληθεί η έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας.

Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματά της τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά την κοινοποίησή της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθωμάτων.

Άρθρο 9ο: Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου από τον Δήμο, όπως ειδικότερα θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.

Η παραμονή της Υπηρεσίας στο μισθωμένο ακίνητο πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου για οποιοδήποτε λόγο, θα συνεχίζεται έναντι μισθώματος ίσου προς το καταβαλλόμενο κατά τη λήξη της μίσθωσης (αποζημίωση χρήσης) σύμφωνα με τον ν. 3130/2003 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 10ο: Καταβολή του μισθώματος – Κρατήσεις

Το μίσθωμα θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν μείωση του μισθώματος κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης.

Η πληρωμή του μισθώματος θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου από το ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου απαιτείται η σύνταξη πρακτικού από την προαναφερόμενη Επιτροπή Καταλληλότητας περί της βεβαίωσης ολοκλήρωσης όλων των επισκευών και διαρρυθμίσεων που τυχόν έχουν υποδειχθεί από αυτήν. Ακολούθως συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο προσκομίζεται στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΚΕΠΑΠ. Το αναφερόμενο πρωτόκολλο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και τον εκμισθωτή. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται μηνιαίως, στο λογαριασμό της τράπεζας που θα υποδειχθεί από τον μειοδότη.

Το μίσθωμα υπόκειται στην παρακάτω κράτηση όπως ισχύει:

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δεν γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (Εγκ. Υπ. Οικ. ΑΠ 1538/358/1987).

Άρθρο 11ο: Αναμίσθωση-Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 12ο: Υποχρεώσεις εκμισθωτή (ιδιοκτήτη)

 1. Ο εκμισθωτής οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά του κινδύνου πυρκαγιάς.
 2. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με δικές του δαπάνες, προκειμένου το μίσθιο να έχει τις αναγκαίες υποδομές για να είναι δυνατή η σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου και να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, που ορίζεται στη σύμβαση, σύμφωνα με την έγγραφη ενημέρωση του άρθρου 2 για τυχόν αναγκαίες εργασίες επισκευών που υποδεικνύει η Επιτροπή.
 3. Το μίσθιο πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις αποχέτευσης μόνιμα συνδεδεμένες με δίκτυο αποχέτευσης.
 4. Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραδώσει το ακίνητο στην χρήση του ΚΕΚΠΑΠ μέσα στην προθεσμία που θα δηλώσει κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και η οποία θα αναγραφεί στο σχετικό πρακτικό και στο μισθωτήριο συμβόλαιο, έτοιμο και κατάλληλο και μετά την εκτέλεση, με δικές του δαπάνες, όλων των επισκευών και διαρρυθμίσεων που τυχόν θα υποδειχθούν από την προαναφερόμενη Επιτροπή του άρθρου 7 του π.δ. 270/1981, αφού προσκομίσει και το σχετικό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάλυψη πυρκαγιάς και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Για την βεβαίωση της εκτέλεσης των εργασιών και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Επιτροπής του άρθρου 7 του π.δ. 270/1981, θα συνταχθεί τελικό πρακτικό εκτίμησης από την ίδια ως άνω Επιτροπή. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης του μισθίου στο καθορισμένο χρόνο που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου ή σε ανωτέρα βία ή σε τυχαίο γεγονός μπορεί να εκδοθεί απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την παράταση του χρόνου παράδοσης, στην οποία αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα και οι λόγοι παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του μισθωμένου ακινήτου (άρθ.17, ν.3130/03), ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του π.δ. 270/1981, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση καταπίπτει υπέρ του ΚΕΚΠΑΠ η εγγύηση που έχει κατατεθεί και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
 5. Η παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από το ΚΕΚΠΑΠ καθώς και η παράδοσή του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από τον Πρόεδρο του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα από την Υπηρεσία που πρόκειται να εγκατασταθεί στο ακίνητο και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΚΠΑΠ και τον εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως, να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή και στην παράδοση του ακινήτου (μισθίου).

Άρθρο 13ο: Αλλαγή κυριότητας μισθίου

Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κλπ άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κλπ, θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή. Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το ΚΕΚΠΑΠ τα μισθώματα, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης κλπ, νομίμως μεταγραμμένος, εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής.

Άρθρο 14ο: Υποχρεώσεις – δικαιώματα μισθωτή (Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη)

 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 2. Το ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 3. Το ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλει καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή (α) για επιγενόμενες βλάβες ή ζημιές στο ακίνητο του, οφειλόμενες στη συνήθη χρήση ή κακή κατάσταση ή κατασκευή του κτιρίου ή σε τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία, τρομοκρατική ενέργεια κλπ, (β) για αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, (γ) αν ανακληθεί ή ακυρωθεί η απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση, (δ) εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού.
 4. Οι δαπάνες για τις επισκευές παγίων εγκαταστάσεων που οι βλάβες οφείλονται στη συνήθη χρήση βαρύνουν τον εκμισθωτή, πλην των περιπτώσεων που οφείλονται σε κακή χρήση του μισθωτή ή του προσωπικού ή τρίτων που χρησιμοποιούν το μίσθιο για τις ανάγκες του ΚΕΚΠΑΠ ή σε ελλιπή και πλημμελή συντήρηση αυτών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπόχρεος για την αποκατάσταση των βλαβών είναι ο εκμισθωτής και αρνηθεί ή δεν αποκαταστήσει τη βλάβη μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με ειδοποίηση, το ΚΕΚΠΑΠ έχει τη διακριτική ευχέρεια: α) να προβεί στη μονομερή λύση της μίσθωσης και την με δημοπρασία μίσθωση άλλου χώρου σε βάρος του εκμισθωτή β) να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι να εκτελεστούν οι επισκευές γ) να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του ιδιοκτήτη παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
 5. Το ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, μετά από συνεννόηση με τον εκμισθωτή, έχει δικαίωμα με δικές του δαπάνες να κάνει διαρρυθμίσεις ή διάφορες κατασκευές που θα εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχει μισθωθεί το ακίνητο.
 6. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, το ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη έχει τη δυνατότητα ακόμη και αν δεν προβλέπεται σχετικά από τη σύμβαση, να εγκαταστήσει στο μίσθιο υπηρεσία του διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, ή να συστεγάσει με την υπηρεσία αυτή και άλλη υπηρεσία, χωρίς ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα.
 7. Οι σχετικές δαπάνες κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικού ρεύματος του υπό μίσθωση χώρου βαρύνουν το ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 8. Εάν οι μισθούμενοι χώροι βαρύνονται με κοινόχρηστες δαπάνες, το ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας κοινοχρήστων με βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανομής κοινόχρηστων δαπανών, με εξαίρεση τις δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής, ηλεκτρικής, θέρμανσης -ψύξης, ανελκυστήρων) που βαρύνουν τον εκμισθωτή.

Άρθρο 15ο: Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν μειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης. Επίσης, όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, κατά τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 16ο: Δημοσίευση διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη www.pilea-hortiatis.gr . Τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης δια του τύπου βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη, υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

 

 Άρθρο 17ο: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του ΚΕΚΠΑΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ταχ. Διεύθυνση: Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, τηλέφωνο: 2313301097, Ε-mail: [email protected]

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕΚΠΑΠ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΓΤΖΗΣ

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο