Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων έτους 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Απ. Σαμανίδη 21  Πανόραμα
Πληροφορίες:  Παλάσκος Αντ.
Τηλ: 2313 301042
Fax: 2310 332361

                         Πανόραμα  4.4.2012
                             Αριθ. Πρωτ.: 14806

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αρ. Διακήρυξης :  8

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων της προμήθειας «Καυσίμων» και κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση λιανική ή χονδρική τιμή  πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής ή λιανικής τιμής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Ο προϋπολογισμός είναι 612.500,00 ευρώ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  ημέρα  Πέμπτη   17 / 5 / 2012  και  ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν το ανάλογο επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Υπάρχουν  ειδικοί όροι συμμετοχής.
Απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς να είναι τουλάχιστον  τεσσάρων (4) μηνών. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή   4 – 4 -2012.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλέφωνο 2313301041-42, fax 2310332361, αρμόδιοι  υπάλληλοι Παλάσκος Αντώνης & Ιωαννίδου Παναγιώτα, Τμήμα Προμηθειών, Αποστ. Σαμανίδη 21, ταχυδρομικός κώδικας 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Τα τεύχη του διαγωνισμού και τη μελέτη μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr.

The Mayor

Ignatios Kaitezidis

Για να κατεβάσετε τα τεύχη της διακήρυξης πατήστε εδώ ώστε να συνδεθείτε στο “Εργαλείο Διακηρύξεων”. Το σύστημα θα ζητήσει τα στοιχεία σας προκειμένου οι υπηρεσίες να μπορούν να σας ειδοποιήσουν έγκαιρα για οτιδήποτε αφορά την διακήρυξη – προκήρυξη. 

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο