Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) κατάλληλου για την κάλυψη αναγκών στέγασης του διδακτηρίου 2ο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (2ο ΕΕΕΕΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 23/01/2023
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 2457
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2023

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 4/2023 (ΑΔΑ: ΨΡΕΠΩ1Ο-Ζ0Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει του π.δ. 270/1981, για τη μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) κατάλληλου για τη κάλυψη αναγκών στέγασης του διδακτηρίου 2ο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (2ο ΕΕΕΕΚ)»

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που  κοινοποιήθηκαν με το α.π. 26588/18.7.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του διδακτηρίου 2ο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης  (2ο ΕΕΕΕΚ)».

Η μίσθωση θα διαρκέσει δώδεκα (12) έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καταθέτοντας στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, ΤΚ 55236 Πανόραμα, αίτηση συμμετοχής με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της 1/2023  Διακήρυξης από 25-01-2023 έως 16-02-2023 και ώρα 14:00. Η συμμετοχή στη Δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης. Τα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην Διακήρυξη.

Στη συνέχεια, οι προσφορές ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα στο Δήμο, αποστέλλονται από το Τμήμα Προμηθειών στην Επιτροπή Καταλληλότητας, όπως αυτή ορίστηκε με την αρ.1220/α.π.32097/5.9.2022 απόφαση του Δημάρχου προκειμένου η τελευταία με επιτόπια έρευνα, να κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της σχετικής Διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό (έκθεση αξιολόγησης). Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στο Τμήμα Προμηθειών, το οποίο την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Για όσα ακίνητα κριθούν κατάλληλα, η Επιτροπή του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρου 94, παρ 4, εδ. 14 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, προσδιορίζει το ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς.

Τέλος, ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ΄ αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης από τον δικτυακό τόπο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στη διεύθυνση https://pilea-hortiatis.gr, και μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21 Πανόραμα Τ.Κ.: 552 36), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος: Παλάσκος Αντώνης. τηλ. 2313301040, email: [email protected] και [email protected]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο