Δημοπρασία για τη «Συλλογή και Διαχείριση Αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου Οξέος» του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 187/23-05-2022 (ΑΔΑ: 6Υ77Ω1Ο-184) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί ανοικτή φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για τη «Συλλογή και Διαχείριση Αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου Οξέος» του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων συλλογικών οργάνων. Οι  Συσσωρευτές Μολύβδου Οξέος θα περισυλλεχθούν με ευθύνη της πλειοδότριας εταιρείας από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, με τελικό σκοπό την ανακύκλωσή τους.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 08/11/2022, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 11:00 π.μ. και λήξης την 11:30 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία έχει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που είναι εγγεγραμμένο στα Επιμελητήρια. Στην παρούσα περίπτωση, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταιρείες  (φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμοί κ.λ.π.), οι οποίες είναι αδειούχες από εγκεκριμένο φορέα, με αντικείμενο τη Συλλογή και Διαχείριση Αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου Οξέος (με Κ.Α. 16 06 01* κατά Ε.Κ.Α.) και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων, που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

Το προτεινόμενο ποσοστό ενδεικτικής τιμής θα αποτελεί το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας, που προτεινόμενη τιμή εκποίησης 25% (ποσοστό LME-1) είναι η ελάχιστη τιμή βάσει χρηματιστηριακής αξίας, όπου:

LME-1: η τιμή του μετάλλου (μολύβδου) του προηγούμενου μήνα, όπως δίνεται από το London Metal Exchange. Ιστότοπος: https://www.lme.com/Market-Data/reports-and-data/Monthly-averages.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 500,00 € και αξιόχρεος εγγυητής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε από το Τμήμα Εσόδων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου (Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος που θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και [email protected]

        Επίσης, για παροχή λοιπών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313 301080, 81, 82. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Πουλιτσίδης Ιωάννης – Ηλίας και Νικολαΐδου Βικτωρία.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν την πλειοδοτούσα εταιρεία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο