Εκμίσθωση χώρου για τη χρήση κυλικείου εντός του Δ.Α.Κ. Πυλαίας

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Αριθ. Διακήρυξης: 4 /2016
 
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 309/2016 (ΑΔΑ:Ω5Σ5Ω1Ο-Ψ7Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δ ιενεργεί φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου για τη χρήση κυλικείου εντός του Δ.Α.Κ. Πυλαίας, στην οδό Ισμήνης & Ερατούς της δημοτικής ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη συνολικού εμβαδού 7,17 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€) μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ποσού εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ (144,00€).
Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη, στο Δημαρχείο, Απ. Σαμανίδη 21, 55236, Πανόραμα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος που θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Επίσης, για παροχή λοιπών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-301081, 2313-301045, fax 2310-332360, αρμόδια υπάλληλος Βικτωρία Νικολαΐδου.

The Mayor

Ignatios Kaitezidis

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content