Ενημέρωση για την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γνωµοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ‘’Κοµβικός Σταθµός Κινητής Τηλεφωνίας ΚΟΥΡΙ RRS 1401024’’ της εταιρείας µε την επωνυµία ‘’COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασµό µε το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’) και τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α’) ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενηµερωθεί και το ενδιαφερόµενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α ∆ηµοτικό/ά Συµβούλιο/α, την/τις ∆ηµοτική/ές Επιτροπή/ές ∆ιαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συµβούλια
∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύµφωνα µε το έντυπο υπό στοιχεία ∆11 (περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Α της προαναφερόµενης ΚΥΑ και είναι αναρτηµένο στον σύνδεσµο www.pkm.gov.gr/Για τον πολίτη-∆ικαιολογητικά Υπηρεσιών- Λέξη Κλειδί ‘’ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ’’ – Αναζήτηση), επί του περιεχοµένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε µέσω της πλατφόρµας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου µε το µε αρ. πρωτ.: 144418/16-07-2021 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γνωµοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ‘’Κοµβικός Σταθµός Κινητής Τηλεφωνίας ΚΟΥΡΙ RRS 1401024’’ της εταιρείας µε την επωνυµία ‘’COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, και το οποίο είναι υφιστάµενο στη θέση Ύψωµα ‘’ΚΟΥΡΙ’’, ∆. Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2004292120). Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, οµάδα 12η µε α/α 5.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο