Μίσθωση χημικών τουαλετών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
«Μίσθωσης χημικών τουαλετών»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.428,00 €

 

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι o Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της «Μίσθωσης χημικών τουαλετών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.428,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ. 53/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) μήνες, αρχής γενομένης από την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που προβλέπονται στην αριθ. 53/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης. Η παράδοση των χημικών τουαλετών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά, τοποθέτηση και απομάκρυνση των χημικών τουαλετών με ειδικά οχήματα του αναδόχου, καθώς και η συντήρησή τους.
Στον φάκελο προσφοράς που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούται να συμπεριλάβουν:
  • Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας που θα αφορά την εκμίσθωση και διαχείριση – συντήρηση των χημικών τουαλετών.
Η υποβολή οικονομικής προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 53/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης.
Κατόπιν τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Απ. Σαμανίδη 21 – Πανόραμα, ΤΚ 552 36), αναγράφοντας στον φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών», μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
 Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει, πριν ή το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4281/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα της αριθ. 53/2015 Μελέτης ηλεκτρονικά, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, αφού αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στην ηλ.  δ/νση: [email protected], αρμόδια υπάλληλος Αγλαΐα Νίτσου, τηλ: 2313322011, fax: 2310332361. Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου, κ. Χαρίσιος Γκούλιος, τηλ: 2310-326370.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο