Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για χρονικό διάστημα 90 ημερών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Πανόραμα, 19/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                               Αριθ. Πρωτ.: 36171
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την « Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για χρονικό διάστημα 90 ημερών»

 
Αριθ. Διακήρυξης: 32/2017
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 47493 ( Ομάδα Α )
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 47494 ( Ομάδα Β )
 
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: GR122

2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 20.10.2017, 16:00:00 μ.μ.
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
«Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για χρονικό διάστημα 90 ημερών», υποδιαιρείται σε ομάδες (τμήματα):
Ομάδα Α: αποχιονιστικά μικρού μεγέθους και
Ομάδα Β: αποχιονιστικά μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των ειδών που περιλαμβάνεται στην αριθ. 74/2017 Μελέτη.
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών της μίσθωσης , δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες (Α και Β) είτε για το σύνολο των ειδών μόνο της Α ή μόνο της Β ομάδας.
Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της προσφερόμενης ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
4. Κωδικός CPV:
CPV: 90620000-9 «Υπηρεσίες εκχιονισμού»
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία: 70.200,00€, συν ΦΠΑ 16.848,00€, δηλαδή συνολική αξία 87.048,00 € (καθαρή αξία ομάδων: Ομάδα Α: 24.930,00€, Ομάδα Β: 45.270,00€).
Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης μίσθωσης μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω μίσθωσης.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
7. Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 32/2017 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α.1 και 20 της αριθ. 32/2017 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
8. Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:
8.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους.
8.2 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης : Να διαθέτουν πιστοποιητικά EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004 ή ισοδύναμα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11.3 της αριθ. 32/2017 διακήρυξης.
Τα αποδεικτικά μέσα των ανωτέρω κριτηρίων επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 της αριθ. 32/2017 διακήρυξης.
9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.404,00 € (χίλια τετρακόσια τέσσερα ευρώ) αν η προσφορά αφορά το σύνολο της μίσθωσης (δηλαδή και τις δύο ομάδες) ή ποσού 498,60 € (τετρακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά) αν η προσφορά αφορά μόνο την Ομάδα Α ή ποσού 905,40 € (εννιακόσια πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά) αν η προσφορά αφορά μόνο την Ομάδα Β.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά ομάδα.
11. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21.10.2017 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13.11.2017 και ώρα 16:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 17.11.2017 και από ώρα 09:30-11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
12. Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 32/2017 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content