Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2020-Απρίλιος 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη  06.07.2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                  Αριθ.Πρωτ.  23994
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
των Δημοτικών Ενοτήτων Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2020-Απρίλιος 2023.

Αριθ. Διακήρυξης: 17/2020
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  94065  (Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  94066  (Ομάδα Β)
 
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301046, 2313-301040
Fax: 2310-332361
mailtoktriantafillidoupileahortiatisgr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από    10 .07 .2020.
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος: 
Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2020-Απρίλιος 2023
ΙΙ.2) Κωδικός CPV CPV : 43313100-1  (Εκχιονιστήρες)
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ο διαγωνισμός αφορά την Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2020-Απρίλιος 2023,σύμφωνα με την  Α.Π.19787/10-6-2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος .Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε δύο ομάδες
Ομάδα Α: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Α (μικρού μεγέθους) ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ και
Ομάδα Β: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β  (μεσαίου μεγέθους) ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών της μίσθωσης, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες (Α και Β) είτε για το σύνολο των ειδών μόνο της Α ή μόνο της Β ομάδας.
Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της προσφερόμενης ομάδας.
 
ΙΙ.4) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά ομάδα.
ΙΙ.5) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 598.778,64€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης.
Για την Ομάδα Α:   170.226,00€ πλέον ΦΠΑ24%  40.854,24€ ήτοι συνολικού ποσού 211.080,24€
Για την Ομάδα Β:   312.660,00€ πλέον ΦΠΑ24%  75.038.40€ ήτοι συνολικού ποσού 387.698,40€
ΙΙ.6) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από  α) 12.12.2020 ως 15.04.2021 (125 ημέρες), β) από 16.11.2021 ως 15.04.2022 (151 ημέρες) και  γ) από 16.11.2022 ως 15.04.2023 (151 ημέρες) δηλαδή σύνολο 427 ημέρες..  
Η υπηρεσία θα καλύψει τις ανάγκες τουλάχιστον για 427 ημέρες ενώ η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για την περίοδο από 16.11.2023 ως 15.04.2024 δηλαδή ακόμα 152 ημέρες (ποσοστό 35,6%) επί του προϋπολογισμού της σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή  αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του.
Τόπος εκτέλεσης η Δημοτική Ενότητα Πυλαίας και Πανοράματος  του  Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Κωδικός NUTS: EL522
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ                                               17/2020 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 17/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.3.2 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι να διαθέτουν:
α) EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με αποχιονισμό.
β) EN ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό μεαποχιονισμό.
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
2.Πληρωμή αναδόχου: τμηματικά με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης μίσθωσης, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και κατόπιν έκδοσης τιμολογίων και, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και  χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
4. Εγγύηση συμμετοχής 7.121,00 € (επτά  χιλιάδες  εκατόν είκοσι ένα ευρώ) στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις δύο (2) ομάδες
2.510,00 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ) για την Ομάδα Α
4.611,00 € (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ) για την Ομάδα Β
ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10 . 07 .2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:10.08.2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 14.08.2020  και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 17/2020 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr)
 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ:  06 . 07 .2020.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ 

 
 

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content