«Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου», με κωδικό ΟΠΣ 5002108

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.347.360,00 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  [14] «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος, Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», [14.6iv.33.33.3] «Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και παρεμβάσεις δημιουργίας ή/και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές κατασκηνώσεις, δημοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος Θεσσαλονίκης»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Η Πράξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου», προϋπολογισμού 2.347.360,00 € έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος, Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πράξη εντάχθηκε στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5741/5-5-2017 (ΑΔΑ: 7Λ8Ε465ΧΙ8-ΖΦ8) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ.

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης
Το φυσικό αντικείμενο της εγκεκριμένης Πράξης αφορά στην εκτέλεση ενός έργου ανάπλασης, αποκατάστασης και αξιοποίησης περιοχής του πρώην λατομείου με την επωνυμία «Αργυρό» της Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου, τόπου «περιβαλλοντικά τραυματισμένου», σύμφωνα με τη στόχευση της Δράσης στην οποία εντάχθηκε η Πράξη, από την εξορυκτική δραστηριότητα για την παραγωγή ασβέστη που έλαβε χώρα για περισσότερα από 300 χρόνια στην περιοχή των πρώην λατομείων Ασβεστοχωρίου. Η Πράξη αφορά τόσο στην εκτέλεση του έργου, όσο και στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της εγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της αποκατάστασης και ανάπλασης του εν λόγω χώρου, η Πράξη προβλέπει την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών αφενός για τη στερέωση των υφιστάμενων πρανών και την ανάσχεση τυχόν αποκολλήσεων βράχων, καθώς και τη διευθέτηση υδάτων, και, αφετέρου, για την κατασκευή χώρου περιπάτου και διαδρομών ήπιας κυκλοφορίας, με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής και την υποδοχή νέων χρηστών και δυνάμει επισκεπτών όλων των κατηγοριών. Τα υλικά τεκμήρια ή υπολείμματα των δραστηριοτήτων παραγωγής ασβέστη (καμινιών κ.α.), τα οποία τυχόν εντάσσονται στη συγκεκριμένη περιοχή, προβλέπεται να διασωθούν ως τεκμήρια της πολύχρονης και αδιάλειπτης βιομηχανικής δραστηριότητας της περιοχής, καθώς και να αναδειχθούν με κατάλληλες ήπιες παρεμβάσεις, προκειμένου να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη και να διαχυθεί η γνώση που αφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Όσον αφορά στο στόχο της αξιοποίησης της περιοχής με την εγκατάσταση νέων συμβατών χρήσεων, η Πράξη προβλέπει τη δημιουργία υπαίθριου χώρου όπου θα μπορούν να αναπτύσσονται ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, προβολές, περιοδικές εκθέσεις τέχνης, καθώς και άλλες συλλογικές δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων δράσεων (π.χ. ομιλιών, εργαστηρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων κ.ο.κ.) διάχυσης της γνώσης για τη συγκεκριμένη βιομηχανική δραστηριότητα που έλαβε χώρα στο συγκεκριμένο τόπο, με την κατασκευή απαραίτητων βοηθητικών χώρων  και χώρων αναψυχής. Πρόσθετο στοιχείο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος ποικίλων κατηγοριών χρηστών προβλέπεται να αποτελέσει η κατασκευή περιπατητικών διαδρομών με ενδιάμεσες στάσεις, οι οποίες θα παρέχουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα βίωσης του φυσικού και του τεχνητού διαμορφωμένου περιβάλλοντος, έχοντας, από συγκεκριμένες θέσεις, εποπτεία επί του οικισμού και οπτική επαφή με τη δασική έκταση που περιβάλλει τον εν λόγω τόπο.

Όλες οι ανωτέρω παρεμβάσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν με έμφαση στην τήρηση των αρχών διατήρησης της υφιστάμενης φυσιογνωμίας του συγκεκριμένου χώρου, ως ιστορικού πλέον τεκμηρίου βιομηχανικής κληρονομιάς, και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα είναι ήπιες, με αξιοποίηση καταλλήλων και συμβατών υλικών κατασκευής, για τη διατήρηση του φυσικού και διαμορφωμένου αναγλύφου του εδάφους, ως εγγενούς και ειδοποιού στοιχείου του χαρακτήρα του συγκεκριμένου τόπου που θα αποδοθεί εκ νέου στους πολίτες, αποσκοπώντας στην ενεργή μετοχή για την αξιοποίησή του.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο