ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 28/01/2021
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 2744
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

 
Αριθ. Διακήρυξης: 1 /2021
Αριθ. Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 105551
 
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Κωδικός NUTS: EL522
Πληροφορίες: Α. Μπουζούδης για τεχνικά/ Α. Παλάσκος για διαδικασία διαγωνισμού
Τηλ.: 2313302734 /  2313301040
e-mail: [email protected][email protected], [email protected]   
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
 

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr από 02/ 02/2021.

 
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος: 
« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ».
 
ΙΙ.2) Κωδικοί CPV:
1 . 34993000-4 Φωτιστικά οδών
2.  31518600-6 Προβολείς φωτισμού
3.  31531000-7 Λαμπτήρες
4.  31532800-2 Βραχίονες Φωτιστικών
5.  50232100-1 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου  φωτισμού
 

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού οδοφωτισμού, μέσω της αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED, σύμφωνα με την αριθ. 44/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
ΙΙ.4) Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας της αριθ. 44/2020 μελέτης. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι :
α) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων , οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών  (72.844,48 ευρώ) που αντιστοιχεί σε 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
β) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα του κάθε προσφερόμενου φωτιστικού/ λαμπτήρα/ προβολέα ανά τύπο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της προσφοράς τους. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από το απαιτούμενο παραστατικό (δελτίο αποστολής). Τα δείγματα προσκομίζονται και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου παράδοσης από την Αναθέτουσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς. Ως δείγμα νοείται ένα δείγμα από ΚΑΘΕ προσφερόμενο είδος λαμπτήρα/φωτιστικό.
γ) Οι προσφέροντες πρέπει να επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής που επιθυμούν με σχετική τους δήλωση στον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς τους.

ΙΙ.5) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:
 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δυνάμει του άρθρου 86, σε συνδυασμό με το αρ. 87 του ν.4412/2016, δηλαδή βάσει του κόστους του κύκλου ζωής των προσφερόμενων προϊόντων με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Ο οικονομικός φορέας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος επένδυσης (€/MWh) κηρύσσεται Ανάδοχος της Προμήθειας. Το κριτήριο ανάθεσης καθώς και η βαθμολόγηση και η κατάταξη προσφορών αναλύονται  διεξοδικά στο άρθρο 2.3 της  αρ. 01/2021 διακήρυξης .
 
ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.516.357,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.642.224,00€ ΦΠΑ : 874.133,76€). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, με χρήση 10-ετούς διάρκειας δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠ&Δ).
 
ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.
Τόπος εκτέλεσης είναι  ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522
 
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν κύρια δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή ή εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού) και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το άρ. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016).Επιπλέον, η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.
 
  ΙΙΙ.2) Λόγοι αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από την συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 και στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης.
 
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής
Οι τρόποι απόδειξης ότι πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής αναλύονται στο άρθρο 2.2.9 της  διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης (παραγωγή ή εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού) .
 
ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  :
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
i.       Να έχουν γενικό μέσο  κύκλο εργασιών (αυτοτελή έργα, κοινοπραξίες) για τις τρεις (3) τελευταίες Οικονομικές Χρήσεις ή για το διάστημα που αυτοί δραστηριοποιούνται, σε περίπτωση που είναι μικρότερο της τριετίας, που αθροιστικά να είναι τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο προς την αξία του Προϋπολογισμού της  σύμβασης  (άνευ ΦΠΑ).
ii.      Να διαθέτουν βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα τους, ύψους 30% του προϋπολογισμού του Διαγωνισμού, χωρίς ΦΠΑ.
 
ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
        i)            να αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία τριετία (2017, 2018, 2019) και έως την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, έχουν εκτελέσει:
Σύμβαση ή Συμβάσεις σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, που να περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED, με παραδοθείσα και εγκατεστημένη ποσότητα τουλάχιστον ίση με το συνολικό αριθμού των φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED της παρούσας προμήθειας (≥6.393 τεμάχια φωτιστικών).
       ii)            Έναν Υπεύθυνο Έργου με τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρία σε έργα προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών οδικού φωτισμού.
     iii)            Να διαθέτουν δύο αδειούχους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες. 
     iv)            Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο ένα (1) πιστοποιημένο καλαθοφόρο όχημα .
 
ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα παρακάτω:
α) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού των παραγωγών ΗΗΕ όπως ορίζονται στο ΦΕΚ 1184/Β/09.05.2014 αποτελεί ότι για τα προσφερόμενα φωτιστικά ο κατασκευαστής των φωτιστικών LED ή ο επίσημος αντιπρόσωπος του στην Ελλάδα θα πρέπει να αποδεικνύει τη συμμετοχή του σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.2014) για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων (φωτιστικά είδη, λαμπτήρες), καθώς επίσης την υποχρέωση απόδειξης της εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημαΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α) και τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ αρ. Φύλλου 538/22/02/2017 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης».
β) Ο υποψήφιος στον διαγωνισμό οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο εν ισχύ, από τα οποία θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο .
γ) Ο υποψήφιος στον διαγωνισμό οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο εν ισχύ.
δ) Ο υποψήφιος στον διαγωνισμό οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο εν ισχύ.
ε) Ο υποψήφιος στον διαγωνισμό οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012 ή ισοδύναμο εν ισχύ.
Το κριτήριο ε) αρκεί να το διαθέτει το μέλος που θα κάνει την εγκατάσταση για λογαριασμό του οικονομικού φορέα και το οποίο θα το δηλώσει.
 
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης. Ειδικότερα :
1. Εγγυήσεις :
α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης:  5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
β) Εγγύηση προκαταβολής: Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα  με το άρθρο 2.1.5. της διακήρυξης.
γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας : Το ακριβές ποσό της εγγύησης καλής λειτουργίας θα καθοριστεί στη σύμβαση και ανέρχεται στο 30% της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
2. Πληρωμή αναδόχου: Οι προσφέροντες πρέπει να επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής που επιθυμούν με σχετική τους δήλωση στον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς τους. Σε περίπτωση που δεν επιλέξουν, εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποφασίσει τον τρόπο πληρωμής. Οι δυνατοί τρόποι πληρωμής αναλύονται στο άρθρο 5.1.1. της διακήρυξης.
3. Χρόνος παράδοσης : Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας.
4. Ο χρόνος ισχύος της εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας δεν δύναται να είναι μικρότερος των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης.
5. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.
 
Ι V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ι V.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www . p r o mit h e us . g ov . g r στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/02/2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/03/2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ι V.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 05/03/2021 και  ώρα 11:00 π.μ.
Ι V.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Ι V.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθ.3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ ( Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected] και promithies@pilea- hortiatis.gr, http :// www . pilea hortiatis . gr)
 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 28/01/2021.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content