ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 18/03/2022
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                            Αριθ. Πρωτ.: 10128
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την  «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 3/2022

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):

156794 Τμήμα 1 (Ομάδα 1)

156828 Τμήμα 2 (Ομάδα 2)

156829 Τμήμα 3 (Ομάδα 3)

156830 Τμήμα 4 (Ομάδα 4)

156831 Τμήμα 5 (Ομάδα 5)

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία : Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL522

Πληροφορίες: Κούρτη Ευτυχία, Κουτσής Στέλιος

Τηλ.:  2313-301041, 2313-301042

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 24/03/2022.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:

«Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: 34913000-0 (=Διάφορα ανταλλακτικά)

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη», σύμφωνα με την Α.Π. 4965/8.02.2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος, όπου αναλύεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

ΙΙ.4) Η υπηρεσία υποδιαιρείται σε  πέντε τμήματα (ομάδες):

ΤΜΗΜΑ 1 (ΟΜΑΔΑ 1) : «Ανταλλακτικά για οχήματα με υπερκατασκευές (Απορ/ρα, φορτηγά, Καδοπλυντήρια,  καλαθοφόρα, λεωφορεία, ημιφορτηγά, σάρωθρα με υπερκατασκευή (όχι compact),κλπ.)»

ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ 2)           : «Ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα »

ΤΜΗΜΑ 3 (ΟΜΑΔΑ 3)           : «Ανταλλακτικά για όλα τα οχήματα »

ΤΜΗΜΑ 4 (ΟΜΑΔΑ 4)           : «Ανταλλακτικά για μηχανήματα έργου »

ΤΜΗΜΑ 5 (ΟΜΑΔΑ 5)           : «Ανταλλακτικά για σάρωθρα compact, ελκυστήρες (τρακτέρ)»

ΙΙ.5) Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τα πέντε τμήματα (5 ομάδες) είτε για το σύνολο των ειδών ενός ή περισσοτέρων τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ανταλλακτικά κάθε ομάδας-τμήματος για όλα τα οχήματα. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος τμήματος ή τμημάτων δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.

Επισημαίνεται ότι απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ως εξής ανά Τμήμα :

ΤΜΗΜΑ 1 : ποσό 15.714,00 € ( δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα ευρώ )

ΤΜΗΜΑ 2 : ποσό       457,00 € ( τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ)

ΤΜΗΜΑ 3 : ποσό       136,00 € ( εκατόν τριάντα έξι ευρώ)

ΤΜΗΜΑ 4 : ποσό       435,00 € ( τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ)

ΤΜΗΜΑ 5 : ποσό       255,00 € ( διακόσια πενήντα πέντε ευρώ)

ΙΙ.6) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής ανά Τμήμα  [(χαμηλότερη τιμή) επί της εκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος ( ομάδας) ανταλλακτικών.]

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης-Χρηματοδότηση:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 850.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (ΦΠΑ: 204.000,00 €, εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  1.054.000,00 €) .

α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€) Φ.Π.Α. 24%(€) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ(€)
1  ΤΜΗΜΑ 1 785.732,00 188.575,68 974.307,68
2    ΤΜΗΜΑ 2  22.888,00     5.493,12   28.381,12
3 ΤΜΗΜΑ 3    6.828,00    1.638,72    8.466,72
4 ΤΜΗΜΑ 4  21.771,00    5.225,04  26.996,04
5    ΤΜΗΜΑ 5  12.781,00    3.067,44  15.848,44
ΣΥΝΟΛΟ 850.000,00 204.000,00 1.054.000,00

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.20.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των  οικονομικών ετών 2022 -2025 του Δήμου σύμφωνα με την 426/Α.Π.5895/15.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010058448 2022-02-15, ΑΔΑ:  6ΛΨΨΩ1Ο-Δ29 ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετής υποχρέωση).

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων ( συμβατικό ποσό) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30.06.2025.

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης  είναι  ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της  σχετικής διακήρυξης.

ΙΙΙ.2) Λόγοι αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από την συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 και στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

Οι τρόποι απόδειξης ότι πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής αναλύονται στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατά τις δύο (2) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 01/01/2020 -31/12/2020 και 01/01/2021 – 31/12/2021), να έχουν ολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 55% (πενήντα πέντε τοις εκατό) του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεσης τμήματος.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν οι ίδιοι ετήσιες παραδόσεις πωλήσεων ομοίων ειδών (ανταλλακτικά οχημάτων, μηχανημάτων έργου) για κάθε ένα από τα έτη 2020 και 2021 (παραδόσεις από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και από 01/01/2021 έως 31/12/2021) αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) τουλάχιστον ίσης με το 55% (πενήντα πέντε τοις εκατό) του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) του τμήματος για το οποίο υποβάλει προσφορά οι διαγωνιζόμενοι για κάθε έτος. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται πωλήσεις που αναφέρονται α) σε είδη ανόμοια με αυτά που περιλαμβάνει η σχετική μελέτη (π.χ. ανταλλακτικά εργαλείων χειρός, ελαστικά κλπ.). β) Σε μικτές συμβάσεις (σε κάθε μορφή) που περιλαμβάνουν ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής ή συντήρησης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις αφορούν και θα πληρούνται από το κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

α) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο

β)  πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο    και

γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού στην εργασία ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο,

με πεδίο αναφοράς τα ανταλλακτικά οχημάτων [αφορά και τα πέντε (5) τμήματα] και τα ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου (δεν αφορά το Τμήμα 2) ώστε να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των αυτοκινούμενων που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό (οχήματα και μηχανήματα έργου).

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης. Ειδικότερα :

  1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και το ΦΠΑ.
  2. Πληρωμή αναδόχου: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των ειδών.
  3. Χρόνος παράδοσης : Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε δύο (2) εργάσιμες μέρες . Σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν έχουν απόθεμα λόγω αντικειμενικής αδυναμίας , ο χρόνος θα παρατείνεται ύστερα από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.
  4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24/03/2022 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/04/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 03/05/2022 και από  ώρα 9:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού(της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών).

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθ.3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα , Τ.Κ.18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.55236, e-mail: promithies@pilea-hortiatis.gr, http://www.pileahortiatis.gr)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 18/03/2022.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content