ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου έτους 2021»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 12.07.2021            
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                           Α.Π.: 23757
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου έτους 2021»

Αριθ. Διακήρυξης: 14/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 134898 (Κατηγορία Α) (Τμήμα 1)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 134899 (Κατηγορία Β) (Τμήμα 2)

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Στ. Κουτσής
Τηλ.: 2313-301042, 2313-301040.
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 16.07.2021.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διακόσμου έτους 2021».

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV39298900-6 «Διάφορα είδη διακόσμησης», CPV:39298910-9 «Χριστουγεννιάτικα δέντρα».

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ειδών «Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου» για τον εορταστικό στολισμό του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και ειδικότερα των Δημοτικών Κοινοτήτων Χορτιάτη, Εξοχής, Ασβεστοχωρίου και Φιλύρου, σύμφωνα με την αριθ. 22/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΙΙ.4) Η Προμήθεια υποδιαιρείται σε δύο ομάδες:
Κατηγορία A (Τμήμα 1): «Ηλεκτρολογικό Υλικό»
Κατηγορία Β (Τμήμα 2):  «Ειδικά στοιχεία χριστουγεννιάτικου στολισμού»

Η Κατηγορία A (Τμήμα 1): Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, το οποίο αφορά στις παρεμβάσεις φωτισμού αστικού πρασίνου (δεντροστοιχιών, μεμονωμένων δέντρων, θάμνων κ.λπ.), φωτισμού όψεων δημοτικών κτιρίων κ.λπ..

Η Κατηγορία Β (Τμήμα 2): Προμήθεια για Ειδικά στοιχεία χριστουγεννιάτικου στολισμού, το οποίο αφορά σε στολισμό υπαίθριων δημοτικών χώρων και όψεων δημοτικών κτιρίων, τα οποία αποτελούν εξειδικευμένα προϊόντα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επιδιωκόμενο αισθητικό αποτέλεσμα.
Επισημαίνεται ότι :
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: ποσού 4.031,63 € (τέσσερις χιλιάδες τριάντα ένα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά) αν η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τα δύο τμήματα-κατηγορίες Α΄ και Β΄) ή, αν η προσφορά αφορά το ένα εκ των δύο τμημάτων ποσού 634,46 € (εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) για το Τμήμα 1 (Κατηγορία Α΄ ) και ποσού 3.397,17 € (τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα επτά ευρώ και δεκαεπτά λεπτά) για το Τμήμα 2 (Κατηγορία Β΄ ).

ΙΙ.5) Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) κατηγορίες (Α’ και Β’) (αντίστοιχα Τμήμα 1 και Τμήμα 2), είτε μόνο για την Α’ ή μόνο για την Β’ κατηγορία της αριθ. πρωτ.22/2021 μελέτης. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης κατηγορίας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της Κατηγορίας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη Κατηγορία. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.

ΙΙ.6) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα.
ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία 201.581,50 € πλέον  ΦΠΑ 24% : 48.379,56 €, ήτοι συνολική αξία: 249.961,06 €.
(Κατηγορία Α: 31.723,10 € άνευ ΦΠΑ 24% και Κατηγορία Β: 169.858,40 € άνευ ΦΠΑ 24%).

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται εντός είκοσι μία (21) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της.
Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 14/2021 διακήρυξης .

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν τόσο για την κατηγορία Α (Τμήμα 1) όσο και για την κατηγορία Β (Τμήμα 2) κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2017, 2018 και 2019), γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης προμήθειας για κάθε Κατηγορία (Α ή Β).  Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
ΙΙΙ.3.3  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 του διαγωνιζόμενου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, και
β)  Πιστοποιητικό Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 του διαγωνιζόμενου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
2.Πληρωμή αναδόχουθα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας που παραδίδονται, μετά την οριστική παραλαβή τους και εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης.
Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης.

IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16.07.2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών11.08.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 17.08.2021 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
IV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθ. 3.4 της αριθ. 14/2021 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected]http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: [email protected]http://www.pilea-hortiatis.gr)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 12.07.2021.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο