ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια ειδών εστίασης για τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας για τα Τμήματα Α, Β και Γ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 03/05/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 16499
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την «Προμήθεια ειδών εστίασης για τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας για τα Τμήματα Α, Β και Γ»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 8/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):

192469 (ΤΜΗΜΑ Α)

192470 (ΤΜΗΜΑ Β)

192474 (ΤΜΗΜΑ Γ)

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236

Πληροφορίες: Κούρτη Ευτυχία, Παλάσκος Αντώνιος

Τηλ.: 2313-301041, 2313-301040

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Στοιχεία νομικών προσώπων Δήμου

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ), ΑΦΜ: 997613480, ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, ΤΚ 55236 Πανόραμα

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 09-05-2023.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:

Προμήθεια ειδών εστίασης για τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας για τα Τμήματα Α, Β  και Γ

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» και 15110000-2 «Κρέας»

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ειδών εστίασης για τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας για τα Τμήματα Α, Β και Γ, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στην με Α.Π. 13942/10-04-2023 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΙΙ.4) Προσφορές:

Υποβάλλονται προσφορές είτε και για τα τρία (3) τμήματα, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη κάθε τμήματος. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των ειδών δεν γίνονται αποδεκτές.

Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2) % της εκτιμώμενης αξίας κάθε τμήματος της προμήθειας : Τμήμα Α ποσού 978,36 ευρώ ( εννιακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά), Τμήμα Β ποσού 3.052,05 ευρώ ( τρεις χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και πέντε λεπτά), Τμήμα Γ ποσού 553,96 ευρώ ( πεντακόσια πενήντα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά).Για τα τμήματα Α,Β και Γ ποσού 4.584,37 ευρώ ( τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά ).

ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής όπως αναλύεται στο άρθρο 2.3.1  της σχετικής διακήρυξης ανά τμήμα.

ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης-Χρηματοδότηση:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  για τον Δήμο και  του νομικού προσώπου του ( ΚΕΚΠΑΠ) ανέρχεται στο ποσό των 229.219,00 € (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%: 259.017,47€). Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και του ΚΕΚΠΑΠ.

ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η διάρκεια των επιμέρους συμβάσεων θα είναι για είκοσι τέσσερις μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων από έκαστο νομικό πρόσωπο, και θα υπογραφούν μετά τη λήξη των παρόμοιων συμβάσεων που είναι τυχόν σε ισχύ. Τόπος εκτέλεσης σύμβασης :Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1.Πληρωμή αναδόχου: το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των υλικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής κάθε νομικού προσώπου και μετά την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.

  1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης, ανάλογα με την κατακύρωση της προμήθειας και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού, υπέρ του νομικού προσώπου με το οποίο  υπογράφεται το συμφωνητικό.
  2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  3. Η αναπροσαρμογή τιμής και οι όροι αυτής αναλύονται ανά τμήμα στο άρθρο 6.7 της διακήρυξης.

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/05/2023 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/06/2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 09/06/2023 και ώρα 09:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αρ.8/2023 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, Τ.Κ.18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 03.05.2023.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο