ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Καδοπλυντηρίου και σαρώθρου για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             
                   
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 29.04.2021
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                              Αριθ. Πρωτ. : 14462
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
     
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

 
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια «Καδοπλυντηρίου και σαρώθρου για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
 
Αριθ. Διακήρυξης: 11/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  123028 (για Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  123029 (για Ομάδα Β)
 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301043, 2313-301040
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 10.05.2021, 08:00 π.μ.
 
3.1 Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια «Καδοπλυντηρίου και σαρώθρου για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» .
3.2 Περιγραφή της προμήθειας: Η προμήθεια ενός (1) καινούργιου καδοπλυντηρίου και ενός καινούργιου σαρώθρου 6 κυβικών μέτρων σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 47473/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος  και υποδιαιρείται στις κάτωθι  δύο (2) ομάδες:
Ομάδα Α: Καδοπλυντήριο
Ομάδα Β: Σάρωθρο
 
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες  Α  και  Β  είτε  μόνο  για  την  Α  ή  μόνο  για  τη  Β  ομάδα, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 47473/2021 μελέτη.
 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 
4. Κωδικοί CPV:  α) CPV: [34144000-8]-Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης και β) CPV: [34144431-8]-Αυτοκινούμενα απορροφητικά», σύμφωνα με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV» (Κανονισμός αριθ. 2195/2002 ΕΚ).
  
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία 380.000,00€ πλέον 91.200,00€ ΦΠΑ 24% και συνολικού ποσού 471.200,00€.
Ομάδα Α: 160.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 38.400,00€ και συνολικό ποσό 198.400,00€
Ομάδα Β:  220.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 52.800,00€ και συνολικό ποσό 272.800,00€
 
 
6. Χρηματοδότηση-Πληρωμή:
Η χρηματοδότηση της εν λόγω σύμβασης προμήθειας θα γίνει α) με επιχορήγηση από το ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» με το ποσό των 400.000,00€ και β) από ιδίους πόρους με το ποσό των 71.200,00€.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας που παραδίδονται.
 
 
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
 
8. Λόγοι αποκλεισμού:
Που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με πράξεις επιβολής προστίμων παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας, που προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 11/2021 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ. 11/2021 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
 
9. Κριτήρια επιλογής:
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά:
9.1 την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
 
 
9.2 την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (ισχύει για τις Ομάδες Α και Β) είναι: κατά τις τρείς (3) οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2017 2018 και 2019), να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης προμήθειας για κάθε Ομάδα (Ομάδα Α ή Ομάδα Β). Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2017 2018 και 2019 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α:
9.3 την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την Ομάδα Α είναι: να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες προμήθειες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι ίσο με τον προϋπολογισμό της παρούσας προμήθειας, και παρόμοιου αντικειμένου, δηλαδή (καδοπλυντηρίου). Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της προμήθειας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή της προμήθειας, του χρόνου υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη. Εάν ο φορέα/ιδιοκτήτη είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο φορέα/ιδιοκτήτη είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
 
9.4 Π ρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Ισχύει μόνο για την Ομάδα Α) να διαθέτουν:
α)EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία ή κατασκευή καδοπλυντηρίων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.
β)πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την
εμπορία ή κατασκευή των καδοπλυντηρίων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β:
9.5 την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την Ομάδα Β είναι: να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες προμήθειες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι ίσο με τον προϋπολογισμό της παρούσας προμήθειας, και παρόμοιου αντικειμένου, δηλαδή  αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της προμήθειας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή της προμήθειας, του χρόνου υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη. Εάν ο φορέα/ιδιοκτήτη είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο φορέα/ιδιοκτήτη είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
 
9.6 Π ρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Ισχύει μόνο για την Ομάδα Β)  να διαθέτουν:
α)EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία ή κατασκευή οχημάτων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.
β)πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την
εμπορία ή κατασκευή των οχημάτων και την υποστήριξη των εξοπλισμών του.
 
 
 
10. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Α. Εγγύηση συμμετοχής ποσού 7.600,00 € (επτά χιλιάδες και εξακόσια ευρώ) στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις δύο (2) ομάδες). Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά μία εκ των δύο ομάδων, το ποσό της εγγυητικής ορίζεται σε

  • 3.200,00 € (τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ) για την Ομάδα Α
  • 4.400,00 € (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) για την Ομάδα Β

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
 
 
 
11. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
 
 
12. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10.05.2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07.06.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 11.06.2021 και από ώρα 09:30π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
 
13. Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 11/2021 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

 
 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content