ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023»

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
Για το χρονικό διάστημα 15.12.2021 έως 21.12.2021 η πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023») με Α/Α 143460 και οποιαδήποτε επικοινωνία μπορεί να γίνεται με την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο promithies@pilea-hortiatis.gr, εάν δεν είναι εφικτή μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωσή του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (GCloud) κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 07/12/2021
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                       Α.Π.: 45019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 για την προμήθεια με τίτλο
«Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023»
Αριθ. Διακήρυξης: 21/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 143460

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Στ. Κουτσής, Α. Νίτσου
Τηλ.: 2313-301042, 2313-322011
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 14/12/2021 και ώρα 08:00π.μ.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV15894210-6: Σχολικά γεύματα

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των 370 μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πυλαίας για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, με δυνατότητα μόνο χρονικής επέκτασης και μέχρι ανάδειξης αναδόχου από τον επόμενο διαγωνισμό και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες, σύμφωνα με την Α.Π.οικ.20450/16.06.2021 (ορθή επανάληψη 01.11.2021) Μελέτη του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών. Τα σχολικά γεύματα έχουν υπολογιστεί βάση των ημερών των σχολικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 (323) και του αριθμού των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πυλαίας (370).

ΙΙ.4) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ποσού 7.170,60 € (επτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ και εξήντα λεπτά) που αντιστοιχεί σε ποσοστό μέχρι 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΙΙ.5) Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προμήθειας δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.

ΙΙ.6) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Εκτιμώμενη καθαρή αξία 358.530,00€ πλέον ΦΠΑ 13%: 46.608,90€, ήτοι εκτιμώμενη συνολική αξία: 405.138,90 €.

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 με τη δυνατότητα μόνο χρονικής επέκτασης και μέχρι ανάδειξης αναδόχου από τον επόμενο διαγωνισμό και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες.
Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 21/2021 διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

ΙΙΙ.3.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
α) να διαθέτουν Τεχνολόγο τροφίμων. Για την απόδειξη κάλυψης της εν λόγω απαίτησης πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο του πτυχίου Τεχνολόγου Τροφίμων του συμμετέχοντα (σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων) είτε μέλους (σε περίπτωση εταιρειών), είτε υπάλληλου του οποίου η ειδικότητα να αναφέρεται στην κατάσταση μισθοδοσίας του διαγωνιζόμενου (σε αυτή τη περίπτωση θα προσκομιστεί αντίγραφο της υποβαλλόμενης κατάστασης προσωπικού  στην επιθεώρηση εργασίας).
β) να διαθέτουν το κατάλληλο μεταφορικό μέσο. Για την απόδειξη κάλυψης της εν λόγω απαίτησης πρέπει να  προσκομιστεί: Άδεια κυκλοφορίας, το ασφαλιστήριο και τα τέλη κυκλοφορίας του κατάλληλου οχήματος.

ΙΙΙ.3.3  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (συστημάτων διαχείρισης ποιότητας) ή ισοδύναμο σχετικό με την εφαρμογή διαχείρισης ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής της σίτισης.
β) Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 22000:2005 (συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων) ή ισοδύναμο.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
3.Πληρωμή αναδόχουμε την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 6.1 της διακήρυξης και εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της αριθ. 21/2021 διακήρυξης.
Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 14/12/2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών10/01/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 14/01/2022 και από ώρα 09:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 21/2021 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected]http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: [email protected]http://www.pilea-hortiatis.gr)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 07/12/2021.

Πανόραμα, 07/12/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο