ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» για τις Ομάδες Β, Δ και ΣΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 04/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                Α.Π.:45035
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την εργασία «Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Πυλαίας και Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2020-2022»

Αριθ. Διακήρυξης:  28/2020
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 103137

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α. Δάλλα, Α.Παλάσκος
Τηλ.: 2313-301043, 2313-301040, 2313-301043.
Fax: 2310-332361
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 10.12.2020.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος: 
«Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Πυλαίας και Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2020-2022».

ΙΙ.2) Κωδικός CPV: 90610000-6 «Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών».

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή: 
Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία «Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Πυλαίας και Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2020-2022», σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.25596/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Στα πλαίσια του εν λόγω αντικειμένου περιλαμβάνονται οι εργασίες καθαρισμού -σαρώματος, σε όλους τους δρόμους,πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, των δημοτικών ενοτήτων Πυλαίας – Πανοράματος  του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.

ΙΙ.5) Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της εργασίας.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται εκτός της περίπτωσης αύξησης του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου με νομοθετική ρύθμιση και την συνιστάμενη αντίστοιχη αύξηση της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Η διαδικασία της τροποποίησης της σύμβασης θα γίνει χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε εφαρμογή της περίπτωσης α’ της παρ.1 του άρθ.132 του ν.4412/16 (Γν.ΝΣΚ 106/2019).

ΙΙ.6) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία 468.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 112.320,00€ ήτοι συνολική αξία: 580.320,00 €.

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της και σε κάθε περίπτωση είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
Τόπος εκτέλεσης στη Δ.Ε. Πυλαίας και στη Δ.Ε. Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ.28/2020 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 28/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια είναι:
Α)κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2017, 2018 και 2019), να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) της υπό ανάθεσης υπηρεσίας (δηλαδή ίσο με 936.000,00€). Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2017, 2018, 2019 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
Β) να έχει αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας (δηλαδή 374.400,00€), η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Γ) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αστική ευθύνη έναντι τρίτων ύψους τουλάχιστον 300.000,00€.

ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα είναι:
Α) να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες εργασίες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή εργασίες καθαρισμού ή σάρωσης. Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της παροχής υπηρεσίας, του φορέα/ιδιοκτήτη, , συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
Β) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να απασχολούν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, τουλάχιστον 45 καθαριστές / καθαρίστριες, αποδεικνυόμενο από τον τελευταίο υποβληθέντα πίνακα προσωπικού Ε4.

ΙΙΙ.3.4  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι να διαθέτουν:
α) EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής τις εργασίες καθαριότητας
β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής τις εργασίες καθαριότητας.
γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού ΕΛΟΤ1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής τις εργασίες καθαριότητας.
δ) πιστοποιητικό συστήματος ασφάλειας στην πληροφορία ΕΝ ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής τις εργασίες καθαριότητας.
ε) Να εφαρμόζει το σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012, καθ’ ότι η υπηρεσία θα παρέχεται στους δρόμους του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
2.Πληρωμή αναδόχου: Τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που παραδίδεται τμηματικά, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: ποσού 9.360,00 €.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10.12.2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11.01.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 15.01.2021 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθ.23 της αριθ.28/2020 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 04.12.2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content