ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 03/02/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 4267
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την υπηρεσία

«Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ και Αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press container) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 2/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 182555 (Τμήμα Α), 182557 (Τμήμα Β)

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία : Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL522

Πληροφορίες: Αγλαΐα Νίτσου, Ευτυχία Κούρτη, Στ. Κουτσής

Τηλ.: 2313-322011, 2313-301041, 2313-301042

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 09/02/2023.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:

«Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ και Αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press container) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV:

α) 90513000-6 (=Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων) και

β) 90512000-9 (=Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων)

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ και Αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press container) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)», σύμφωνα με την Α.Π. 46794/19.12.2022 μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας – Περιβάλλοντος.

Η προμήθεια υποδιαιρείται στα ακόλουθα Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α: «Συλλογή – Μεταφορά – Διαχείριση παραγόμενων αστικών ογκωδών αποβλήτων και ΑΕΚΚ»

ΤΜΗΜΑ Β: «Αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press container)»

ΙΙ.4) Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της υπηρεσίας, δηλαδή και για τα δύο (2) Τμήματα (Α και Β) είτε μόνο για το Α ή μόνο για το Β Τμήμα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη του κάθε προσφερόμενου τμήματος.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής διαφορετικό από όσα προβλέπονται στο άρθρο 6.5 της σχετικής διακήρυξης. Λοιποί λόγοι απόρριψης προσφορών αναλυτικά στο άρθρο 2.4.6 της διακήρυξης.

ΙΙ.5) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ποσού 45.820,00€ (σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ) για το σύνολο της υπηρεσίας ή ποσού 43.270,00€ (σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ) για το Τμήμα Α και ποσού 2.550,00€ (δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ) για το Τμήμα Β.

ΙΙ.6) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος.

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και για τα δύο Τμήματα ανέρχεται στο ποσό των 3.054.666,67 € συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (733.120,00€), εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης: 3.787.786,67€). Αναλυτικά,

Τμήμα Α:    καθαρή αξία συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 2.884.666,67€, Φ.Π.Α. 24% 692.320,00€, σύνολο 3.576.986,67€ (καθαρή αξία προαίρεσης: 721.166,67€)

Τμήμα Β: καθαρή αξία συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 170.000,00€, Φ.Π.Α. 24% 40.800,00€, σύνολο 210.800,00€ (καθαρή αξία προαίρεσης: 42.500,00€)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.20.6277.001-Ανάθεση Εργασίας Μεταφοράς Μπαζών σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022-2026 του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σύμφωνα με την αριθ.1008/Α.Π.47375/22.12.2022 (ΑΔΑ: 63ΒΕΩ1Ο-Σ1Χ)  (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ011880357) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετής υποχρέωση).

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης περιλαμβάνει τη χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών συν το χρόνο εγκατάστασης του αναδόχου. Η παροχή υπηρεσιών είναι για τρία (3) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους. Το διάστημα παροχής υπηρεσιών αρχίζει με την εγκατάσταση του αναδόχου, η οποία πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, η τιμολόγηση θα γίνεται με τις τιμές της προσφοράς και έως του ποσού της προβλεπόμενης προαίρεσης για κάθε Τμήμα.

Τόπος εκτέλεσης είναι  ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της  σχετικής διακήρυξης.

ΙΙΙ.2) Λόγοι αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 και στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

Οι τρόποι απόδειξης ότι πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής αναλύονται στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Για το Τμήμα Α:

α) να ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2019, 2020 και 2021), τουλάχιστον ίσο με το 180% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α και την προαίρεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας,

β) να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, θα πρέπει όλα τα μέλη να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας.

γ) να έχουν αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της  δημοπρατούμενης υπηρεσίας

δ) να διαθέτουν  ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αστική ευθύνη έναντι τρίτων και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς ύψους τουλάχιστον 100.000,00€.

Για το Τμήμα Β:

α) να ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2019, 2020 και 2021), τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α και την προαίρεση της υπό ανάθεσης υπηρεσίας,

β) να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 με βάση τις τρεις προηγούμενες χρήσεις

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, θα πρέπει όλα τα μέλη να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας.

γ) να έχουν αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας

Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

Για το Τμήμα Α:

α) κατά την προηγούμενη τριετία πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες εργασίες το σύνολο των οποίων να είναι ίσο με τον προϋπολογισμό της παρούσας παροχής υπηρεσιών, χωρίς τον Φ.Π.Α. και την προαίρεση, παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή εργασίες διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά & επεξεργασία) ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ εκ των οποίων τουλάχιστον 60.000ton θα αφορά επεξεργασία και αξιοποίηση των ογκωδών αποβλήτων κωδικοί ΕΚΑ σειρά 20. Για το ποσοστό που αφορά την επεξεργασία και αξιοποίηση των ογκωδών αποβλήτων κωδικοί ΕΚΑ σειρά 20 δεν θα γίνονται δεκτές συμβάσεις ή βεβαιώσεις αν δεν αναφέρουν ποια ποσότητα αφορά ειδικά την επεξεργασία και αξιοποίηση των ογκωδών αποβλήτων κωδικοί ΕΚΑ σειρά 20.

β)  να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τον εξοπλισμό, όπως περιγράφεται παρακάτω:

 1. Δύο (2) τουλάχιστον τριαξονικά αυτ/τα–φορτηγά μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων ανοικτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3 εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον θα είναι συρόμενα (hooklift) μεταφοράς δύο (2) απορριμματοκιβωτίων ανοικτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3 και δύο (2) αυτ/τα – φορτηγά ανατρεπόμενο χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3. Τα οχήματα θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων) τουλάχιστον ΕURO 5 ή νεότερα.
 2. Δύο (2) τουλάχιστον αυτ/τα–φορτηγά μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων Τα οχήματα θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων) τουλάχιστον ΕURO 5 ή νεότερα.
 3. Έντεκα (11) απορριμματοκιβώτια (κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3 που πρέπει να διαθέτουν με Πιστοποιητικό CE.
 4. Δέκα (10) κάδους (κοντέινερ) ανοικτού τύπου χωρητικότητας 7-10m3 που πρέπει να διαθέτουν με Πιστοποιητικό CE
 5. Ένα (1) κινητό τεμαχιστή μεγάλων ογκωδών απορριμμάτων με ιπποδύναμη τουλάχιστον 450ΗΡ, με κατάλληλη χοάνη τροφοδοσίας υλικού και με πλάτος του ρότορα του τεμαχιστή τουλάχιστον 3,0μέτρα.
 6. Ένα (1) κινητό τεμαχιστή ΑΕΚΚ με ιπποδύναμη τουλάχιστον 170ΗΡ
 7. Ένα (1) κλαδοτεμαχιστή (θρυμματιστής κλαδιών)
 8. Ένα (1) φορτωτή ιπποδύναμης τουλάχιστον 200HP
 9. Ένα (1) εκσκαφέα ιπποδύναμης τουλάχιστον 100HP

Για το Τμήμα Β:

α) κατά την προηγούμενη τριετία πριν από την ημέρα του διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες αντίστοιχες εργασίες παρόμοιου αντικειμένου, το σύνολο των οποίων θα πρέπει να είναι ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό δημοπράτηση υπηρεσίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και την προαίρεση της υπό ανάθεσης υπηρεσίας.

β)  να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τον εξοπλισμό, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1.Δύο (2) κλειστού τύπου μεγάλους υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press containers) οι οποίοι θα πρέπει να είναι ελάχιστης χωρητικότητας 22m3 και να διαθέτουν με σύστημα συμπίεσης τύπου παλινδρομικής πλάκας, προστατευτικά κάγκελα στο χώρο φόρτωσης εντός του στομίου τροφοδοσίας, μεγάλο χώρο υποδοχής των απορριμμάτων πριν τη συμπίεσή τους, χωρητικότητας τουλάχιστον 2m3, βάνα απορροής των υγρών, βομβητή προειδοποίησης έναρξης λειτουργίας της συμπίεσης, καθώς και φωτεινές λυχνίες για την ένδειξη πληρότητας στο 80%.

2.Πέντε (5) κλειστού τύπου μεγάλους υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press containers) ελάχιστης χωρητικότητας 20m3, να διαθέτουν με σύστημα συρταρωτής συμπίεσης, με ενσωματωμένα πλευρικά δοχεία συγκράτησης υγρών, προστατευτικά κάγκελα στο χώρο φόρτωσης εντός του στομίου τροφοδοσίας, μεγάλο χώρο υποδοχής των απορριμμάτων πριν τη συμπίεσή τους χωρητικότητας τουλάχιστον 2m3, βάνα απορροής των υγρών, βομβητή προειδοποίησης έναρξης λειτουργίας της συμπίεσης, καθώς και φωτεινές λυχνίες για την ένδειξη πληρότητας στο 80%.

Όλα τα press containers να διαθέτουν την με απαιτούμενη σήμανση ασφαλείας και να διαθέτουν τον απαιτούμενο ηλεκτρικό πίνακα.

3.Οι υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press containers) πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό CE.

4.Δύο (2) τουλάχιστον ελκυστήρες με τρεις άξονες, με ιπποδύναμη τουλάχιστον 400 hp, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως οχήματα μεταφοράς των ως άνω απορριμματοκιβωτίων. Τα οχήματα θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές ρύπων) κατά ΕURO VI.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Αναλυτικά οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού στη σχετική μελέτη και διακήρυξη.

ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

Για το Τμήμα Α:

α) το σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για Συλλογή, Μεταφορά Επεξεργασία και Αξιοποίηση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του,

β) το σύστημα  περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για Συλλογή, Μεταφορά Επεξεργασία και Αξιοποίηση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του,

γ) το σύστημα  διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο για Συλλογή, Μεταφορά Επεξεργασία και Αξιοποίηση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του,

δ) το σύστημα  διαχείρισης οδικής ασφάλειας ΕΝ ISO 39001:2012 για την Συλλογή και Μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,

ε) το σύστημα  ενεργειακής διαχείρισης ΕΝ ISO 50001:2018 για την Συλλογή και Μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του,

στ) το σύστημα  διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας ΕΝ ISO 37001:2017 για την Συλλογή και Μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του,

ζ) το σύστημα  διαχείρισης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ΕΝ ISO 26000:2010 για την Συλλογή, Μεταφορά Επεξεργασία και Αξιοποίηση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.

Για το Τμήμα Β:

α) το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2015 ή ισοδύναμο για εργασίες διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του,

β) το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2015 ή ισοδύναμο για εργασίες διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του,

γ) το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού ISO 45001 : 2018 ή ισοδύναμο για εργασίες διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του,

δ) το σύστημα οδικής ασφάλειας ISO 39001 : 2012 ή ισοδύναμο για εργασίες διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του,

ε) το σύστημα ασφάλειας στην πληροφορία ISO 27001 : 2013 ή ισοδύναμο για εργασίες διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του και με

στ) το σύστημα εταιρικής – κοινωνικής ευθύνης SA 8000 : 2015 ή ισοδύναμο για εργασίες διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και για την τεχνική υποστήριξη των εξοπλισμών του.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης. Ειδικότερα :

 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: 91.640,00€ (ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ) για το σύνολο της υπηρεσίας ή ποσού 86.540,00€ (ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ) για το Τμήμα Α και ποσού 5.100,00€ (πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ) για το Τμήμα Β.
 2. Πληρωμή αναδόχου: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 3. Χρόνος παράδοσης :

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου θεωρείται συντελεσθείσα μετά την έγκριση της μηνιαίας αναλυτικής κατάστασης εκτελεσθέντων δρομολογίων από το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος.

 1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/02/2023 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/03/2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 10/03/2023 και  ώρα 9:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού(της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών).

 ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ) (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα Τ.Κ. 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pileahortiatis.gr)

 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 03/02/2023.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο