ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 27/07/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 27878
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την υπηρεσία

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 21/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 205122 (Τμήμα Α), 205129 (Τμήμα Β)

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία : Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL522

Πληροφορίες: Αγλαΐα Νίτσου, Ευτυχία Κούρτη

Τηλ.: 2313-322011, 2313-301041

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 02/08/2023.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV:

50110000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού)

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)», σύμφωνα με την Α.Π.20917/02.06.2023 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος. Η υπηρεσία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, φορτηγών, φορτηγών-απορριμματοφόρων, καδοπλυντηρίων, σαρώθρων, φορτωτών εκσκαφέων, επιβατικών, λεωφορείων κλπ, καθώς και εργασίες επισκευών, προγραμματισμένων και απρόβλεπτων, που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η υπηρεσία υποδιαιρείται στα ακόλουθα Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α: «Συντήρηση και επισκευή Λεωφορείων – Φορτηγών – Ημιφορτηγών – Επιβατικών κλπ»

ΤΜΗΜΑ Β: «Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου»

ΙΙ.4) Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της υπηρεσίας, δηλαδή και για τα δύο (2) Τμήματα (Α και Β) είτε μόνο για το Α ή μόνο για το Β Τμήμα.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής διαφορετικό από όσα προβλέπονται στο άρθρο 6.5 της σχετικής διακήρυξης. Λοιποί λόγοι απόρριψης προσφορών αναλυτικά στο άρθρο 2.4.6 της διακήρυξης.

ΙΙ.5) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ποσού 10.400,00€ (δέκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) για το σύνολο της υπηρεσίας ή ποσού 7.200,00€ (επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ)  για το Τμήμα Α και ποσού 3.200,00€ (τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ) για το Τμήμα Β.

ΙΙ.6) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά Τμήμα με βάση συντελεστή βαρύτητας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 80% και 20% αντίστοιχα. Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας περιγράφονται στο άρθρο 2.3.1 της σχετικής διακήρυξης.

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και για τα δύο Τμήματα ανέρχεται στο ποσό των 780.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (187.200,00€), εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης: 967.200,00€). Αναλυτικά:

Τμήμα Α: καθαρή αξία μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 360.000,00€, Φ.Π.Α. 24% 86.400,00€, σύνολο 446.400,00€ (καθαρή αξία προαίρεσης: 180.000,00€)

Τμήμα Β: καθαρή αξία μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 160.000,00€, Φ.Π.Α. 24% 38.400,00€, σύνολο 198.400,00€ (καθαρή αξία προαίρεσης: 80.000,00€)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.20.6263.002–Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023-2026 του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σύμφωνα με την αριθ.652/Α.Π.23568/23.06.2023 (ΑΔΑ: 65ΙΗΩ1Ο-ΒΜ4) (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 23REQ012940086 2023-06-23) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετής υποχρέωση).

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα εκτελούνται σταδιακά και βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30.12.2026.

Τόπος εκτέλεσης είναι  ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της  σχετικής διακήρυξης.

ΙΙΙ.2) Λόγοι αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 και στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

Οι τρόποι απόδειξης ότι πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής αναλύονται στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται (και για τα 2 Τμήματα):

α) να ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2020, 2021 και 2022) τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού του τμήματος, χωρίς το Φ.Π.Α. και την προαίρεση, για το οποίο υποβάλλει προσφορά,

β) να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 για όσους έχουν διπλογραφικά βιβλία ή έσοδα / έξοδα> 1 για όσους έχουν απλογραφικά βιβλία για τις τρεις (3) οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2020, 2021 και 2022) του κριτηρίου 2.2.5α. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, θα πρέπει όλα τα μέλη να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας,

γ) Κατά την διάρκεια που τα οχήματα βρίσκονται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου λόγου (π.χ. από πυρκαγιά) μέχρι παράδοσης αυτών και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση μερική ή ολική για το ζημιωθέν όχημα. Για την απόδειξη του κριτηρίου πρέπει να καταθέσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αστική ευθύνη έναντι τρίτων ύψους τουλάχιστον 250.000,00€.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  :

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

α) Για το Τμήμα Α:

Να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες εργασίες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι α) ίσο με 300.000,00€ και β) παρόμοιου αντικειμένου, δηλαδή εργασίες για την Συντήρηση και επισκευή Λεωφορείων – Φορτηγών – Ημιφορτηγών-Επιβατικών κ.λ.π. εκ των οποίων οι τουλάχιστον 150.000,00€ θα αφορά απορριμματοφόρα με υπερκατασκευή του κατασκευαστικού οίκου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.E.».

β) Για το Τμήμα Β:

Να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες εργασίες, κατά την προηγούμενη τριετίααπό την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το  σύνολο των οποίων να είναι α) ίσο με 110.000,00€ και β) παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή εργασίες για την Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων Έργου.

 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με (και για τα 2 τμήματα):

α) σύστημα διασφάλισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, αμαξωμάτων  και μηχανημάτων έργου ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες του στόλου των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη

β) σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, αμαξωμάτων και μηχανημάτων έργου ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες του στόλου των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη

γ) σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού ΕΝ ISO 45001:2018  ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, αμαξωμάτων και μηχανημάτων έργου ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες του στόλου των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών όλα τα μέλη της ένωσης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα παραπάνω συστήματα.

Οι τρόποι απόδειξης ότι πληρούνται τα πρότυπα αναλύονται στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης. Ειδικότερα :

  1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσού 20.800,00€ (είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) για το σύνολο της υπηρεσίας ή ποσού 14.400,00€ (δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) για το Τμήμα Α και ποσού 6.400,00€ (έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) για το Τμήμα Β.
  2. Πληρωμή αναδόχου: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των υπηρεσιών. Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, η τιμολόγηση θα γίνεται με τις τιμές της προσφοράς αναπροσαρμοσμένες σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της διακήρυξης και έως του ποσού της προβλεπόμενης προαίρεσης για κάθε Τμήμα.
  3. Χρόνος παράδοσης: Οι ενδεικτικές εργασίες που μπορεί να προκύψουν φαίνονται στον Πίνακα Κόστους ενδεικτικών εργασιών της Α.Π.20917/02.06.2023 μελέτης. Οι επισκευές θα γίνουν όποτε προκύψει ανάγκη και σε συνεννόηση με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην Α.Π.20917/02.06.2023 μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος και στην παρ. 6.1.3 της διακήρυξης.
  4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας. 

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/08/2023 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/09/2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 08/09/2023 και  ώρα 9:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού(της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών).

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ) (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα Τ.Κ. 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pileahortiatis.gr)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 27/07/2023.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο