ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 29/12/2021
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                            Αριθ. Πρωτ.: 48344
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την υπηρεσία «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη»
Αριθ. Διακήρυξης: 24/2021
Αριθ. Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 140158

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Επωνυμία : Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Κωδικός NUTS: EL522
Πληροφορίες: Αγλαΐα Νίτσου, Ευτυχία Κούρτη
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301041, 2313-301040
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 05/01/2022.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:
«Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη».

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: 77310000-6 (=Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου)

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη», σύμφωνα με την Α.Π. 21420/24.06.2021 (ορθή επανάληψη 16.12.2021) μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος.
ΙΙ.4) Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας της  Α.Π. 21420/24.06.2021 (ορθή επανάληψη 16.12.2021) μελέτης. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού 10.428,80  (δέκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά).

ΙΙ.5) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής  για το σύνολο της υπηρεσίας.

ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 782.159,96 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, από το οποίο, ποσό 260.719,98€ αντιστοιχεί σε προαίρεση (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 969.878,35€). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 35.6262.001-Συντηρήσεις πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου του Δήμου με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021-2024 του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σύμφωνα με την 591/Α.Π.26342/29.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009020810, ΑΔΑ: ΩΤΠΖΩ1Ο-ΗΞ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετής υποχρέωση).

ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της και για δύο (2) έτη [είκοσι τέσσερις (24) μήνες], ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους [δώδεκα (12) μηνών].
Τόπος εκτέλεσης είναι  ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της  σχετικής διακήρυξης.

ΙΙΙ.2) Λόγοι αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από την συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 και στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής
Οι τρόποι απόδειξης ότι πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής αναλύονται στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

ΙΙΙ.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  :
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2018, 2019 και 2020) τουλάχιστον ίσο με το 110% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α της υπό ανάθεσης υπηρεσίας.
β) να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1.
γ) να έχουν αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με τον συνολικό προϋπολογισμό της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, άνευ ΦΠΑ και
δ) να διαθέτουν  ασφαλιστήριο συμβόλαιο (σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4685/2020), στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ` ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ ετησίως
Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης, από ένα μέλος ή αθροιστικά από κάποια μέλη.

ΙΙΙ.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  :
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) κατά την προηγούμενη τριετία πριν από την ημέρα του διαγωνισμού,  να έχουν εκτελέσει επιτυχώς δύο (2) ή περισσότερες συμβάσεις το σύνολο των οποίων να είναι ίσο με τον συνολικό προϋπολογισμό της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, άνευ ΦΠΑ, παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε χώρους πρασίνου (άλση, πλατείες, νησίδες, ερείσματα, δενδροστοιχίες και λοιπούς κοινόχρηστους ή δημόσιους χώρους), συντήρησης και βελτίωσης του πρασίνου.
β) να διαθέτουν τουλάχιστον είκοσι δύο (22) άτομα, προσωπικό.
Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνονται απαραίτητα οι απαιτούμενες ειδικότητες:
– δύο (2) τουλάχιστον υπεύθυνους γεωτεχνικούς (με πτυχίο γεωπόνου ή δασολόγου ή τεχνολόγου γεωπόνου ή τεχνολόγου δασολογίας) με πενταετή τουλάχιστον βεβαιωμένη εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες.
– είκοσι (20) τουλάχιστον άτομα εργατοτεχνικού προσωπικού, τρεις (3) εξ αυτών θα έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα ασφαλούς εργασίας σε Ύψη στη Δενδροκομία που να καλύπτονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Νομοθεσία και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Εκτίμηση κινδύνου, Προγραμματισμός εργασίας, Πτώσεις, Συντελεστής Πτώσης, Μέσα Συλλογικής Προστασίας από Πτώση
Μέσα ατομικής προστασίας από πτώση, Πρότυπα-Ασφαλή Χρήση-Έλεγχος Εξοπλισμού, Αγκυρώσεις σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Δένδρα
Τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης με χρήση σκοινιών, διπλού αναδέτη με απορροφητή ενέργειας ΕΝ355, Σταθεροποιητή θέσης εργασίας ΕΝ358, Κάθετου σχοινιού ασφάλειας με ανακόπτη ΕΝ353-2.Ασφαλή Χρήση Φορητής Κλίμακας, Μέθοδοι Πρόσδεσης & Σταθεροποίησης.
γ) να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τον εξοπλισμό, τα οχήματα και μηχανήματα έργου όπως περιγράφονται παρακάτω:
α. Έναν (1) Κλαδοτεμαχιστή για την ποσότητα των κλαδιών που προκύπτουν κάθε ημέρα. Ο τεμαχισμός θα πρέπει να γίνεται στο πεδίο και άμεσα και θα παράγει μικρά τεμαχίδια στο 80% του μείγματος για να καθίσταται η αποδόμησή και μετακίνηση τους ευκολότερη (η παροχή υπηρεσίας εντάσσεται στην διαδικασία ανακύκλωσης και διαχείρισης Βιοαποδομήσιμων που οφείλει να ακολουθεί ο Δήμος). Ο κλαδοτεμαχιστής θα μπορεί να θρυμματίσει κλαδιά διαμέτρου τουλάχιστον 20εκ.
β. Ένα (1) αυτοκινούμενο μηχάνημα έργου (ΜΕ) τύπου UNIMOG, τουλάχιστον 200 HP, με χαρακτηρισμό είδους: πολυμηχάνημα ή χορτοκοπτικό, κίνηση 4Χ4 για πρόσβαση και κίνηση σε κάθε δρόμο ή πεδία με μεγάλες κλίσεις, να φέρει εξαρτήματα για υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου και συγκεκριμένα: i. μπορντουροψάλιδο για κλαδοκοπές ενεργού πλάτους τουλάχιστον 2 μέτρων με βραχίονα ακτίνας εργασίας τουλάχιστον 6 μέτρων, ii. περιστροφικό μηχάνημα κοπής και τεμαχισμού, πλάτους τουλάχιστον 1,2 μέτρων με βραχίονα ακτίνας εργασίας τουλάχιστον 6 μέτρων.
γ. Δύο (2) μικρούς ελκυστήρες, τουλάχιστον  65HP με δυνατότητα προσάρτησης γεωργικών εξαρτημάτων.
δ. Έναν (1) πρεμνοφάγο μηχανοκίνητο, να τροφοδοτείται από αυτόνομο κινητήρα και για διάμετρο πρεμνών τουλάχιστον 40 εκατοστών για τις εργασίες απομάκρυνσης πρεμνών (κούτσουρων) από πεζοδρόμια και άλλους δυσπρόσιτους χώρους από μηχάνημα έργου.
ε. αλυσοπρίονα, τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα πτυσσόμενα μήκους τουλάχιστον 3,5μ. και μικροεργαλεία (κονταροψάλιδα, κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, σχοινιά, ιμάντες, ταινίες σήμανσης κ.λπ.).
στ. Τρία (3) τουλάχιστον οχήματα (φορτηγά ή ημιφορτηγά),για την μεταφορά του προσωπικού και εξοπλισμού με χρέη ελέγχου και άμεσης επέμβασης στους χώρους εφαρμογής της Σύμβασης.
ζ. Δύο (2) κατ’ ελάχιστο φορτηγά, τουλάχιστον 6 tn μεικτό, και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποκομιδή των προϊόντων κοπής, κλάδευσης, κοπής χλοοτάπητα, καθαρισμού των χώρων και λοιπών υπηρεσιών
η. Ένα (1) ανυψωτικό μηχάνημα (καλαθοφόρο) ανύψωσης προσώπων, με υδραυλικό σύστημα σταθεροποίησης, κατάλληλα για υπηρεσίες κλάδευσης δένδρων  τουλάχιστον με εύρος ανύψωσης άνω των 16 μέτρων.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα παρακάτω:
α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, εκδιδόμενο από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, εκδοθέν στο όνομα του οικονομικού φορέα, με πεδίο εφαρμογής κατ’ ελάχιστον στα πεδία:
I.Συντήρηση έργων και εγκαταστάσεων Πρασίνου
II.Συλλογή και μεταφορά μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
III.Καθαρισμοί Αστικών και Περιαστικών Χώρων.
β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, εκδιδόμενο από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, εκδοθέν στο όνομα του οικονομικού φορέα, με πεδίο εφαρμογής κατ’ ελάχιστον στα πεδία:
i.Συντήρηση έργων και εγκαταστάσεων Πρασίνου.
ii.Συλλογή και μεταφορά μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
iii.Καθαρισμοί Αστικών και Περιαστικών Χώρων.
γ) Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ISO 45001:2018ή ισοδύναμο, εκδιδόμενο από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, εκδοθέν στο όνομα του οικονομικού φορέα, με πεδίο εφαρμογής κατ’ ελάχιστον στα πεδία:
i.Συντήρηση έργων και εγκαταστάσεων Πρασίνου
ii.Συλλογή και μεταφορά μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
iii.Καθαρισμοί Αστικών και Περιαστικών Χώρων.
δ) Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2018 ή ισοδύναμο, εκδιδόμενο από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, εκδοθέν στο όνομα του οικονομικού φορέα, με πεδίο εφαρμογής κατ’ ελάχιστον στα πεδία:
i.Συντήρηση έργων και εγκαταστάσεων Πρασίνου.
ii.Συλλογή και μεταφορά μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
iii.Καθαρισμοί Αστικών και Περιαστικών Χώρων.
ε) Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012 ή ισοδύναμο, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζόμενου, εκδιδόμενο από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με πεδίο εφαρμογής κατ’ ελάχιστον στο πεδίο:
i.Συντήρηση αστικού τοπίου, πάρκων και έργων πρασίνου.
ii.Συλλογή και μεταφορά μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης. Ειδικότερα :
1.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης:  20.857,60 € (είκοσι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά)
2. Πληρωμή αναδόχουΗ πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
3. Χρόνος παράδοσης : Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά, αναφερόμενη σε χρονικό διάστημα ενός μήνα ή και παραπάνω από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Α.Π. 21420/24.06.2021 (ορθή επανάληψη 16.12.2021) μελέτη.
4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05/01/2022 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών04/02/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών10/02/2022 και  ώρα 9:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού(της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών).
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθ.3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected]http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: promithies@pilea- hortiatis.grhttp://www.pileahortiatis.gr)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 29/12/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο