Προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 21/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.:26447
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια
«Ε ιδών καθαριότητας και ευπρεπισμού »
 
Αριθ. Διακήρυξης: 18 /20 20
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 94176 ( Τμήμα 1 )
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 9 4177 ( Τμήμα 2 )
 
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301043, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 22.07.2020, 08:00 π.μ.
 
3. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης:
Η προμήθεια «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τα νομικά πρόσωπα Κέντρου Κοιν. Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ), Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβ/ντος (ΚΕΠΑΠ) του Δήμου, τις σχολικές επιτροπές Α΄βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, τις υπηρεσίες του Δήμου και τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου.
Η προμήθεια διαιρείται σε δύο (2) τμήματα:

  • TMHMA 1: ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
  • ΤΜΗΜΑ 2: ΣΑΚΟΥΛΕΣ

 
Η προσφορά υποβάλλεται είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τα δύο (2) τμήματα, είτε μόνο για το τμήμα 1, είτε μόνο για το τμήμα 2 της αριθ. πρωτ.21245/2020 μελέτης.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 
4. Δείγμα (μόνο για το ΤΜΗΜΑ 1)
Οι διαγωνιζόμενοι, θα καταθέσουν υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, το δείγμα του ζητούμενου είδους που αναφέρεται στις Ομάδες 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 (με Α/Α 45,43,24,33 αντίστοιχα) του Τμήματος 1 της αριθ.πρωτ.21245/18.06.2020 μελέτης.
 
5. Κωδικός CPV: 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού», CPV 19640000-4 «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο» και CPV 18937100-7 «Σακούλες συσκευασίας»  (Κανονισμός αριθ. 2195/2002 ΕΚ).
 
6. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία 140.486,43€ (110.912,08€+29.574,35€) πλέον ΦΠΑ 24% 26.618,90€ & 6% 1.774,46€ και συνολικό ποσό 168.879,79€.
ΤΜΗΜΑ 1:  168.879,79€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2:    34.990,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της προμήθειας  που παραλαμβάνεται οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή.
 
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
 
8. Λόγοι αποκλεισμού:
Που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με πράξεις επιβολής προστίμων παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας, που προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ.18/2020 διακήρυξης της, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ.18/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
 
9. Κριτήρια επιλογής:
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους.
 
 
10. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
10.1 Εγγύηση συμμετοχής ποσού 3.373,00 € (τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τρία ευρώ) αν η προσφορά αφορά και τα δύο τμήματα. Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα τμήματα το ύψος της εγγύησης θα ανέρχεται στο ποσό του/των προσφερόμενου/νων τμήματος/τμημάτων όπως αναφέρονται παρακάτω:
·         σε  2.809,00 € (δύο χιλιάδες οκτακόσια εννέα ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ 1
·         σε     564,00 € (πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ 2
10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
 
1 1. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά τμήμα.
 
12. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22.07.2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06.08.2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 12.08.2020 και από ώρα 09:30π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
 
13. Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 18/2020 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content