Προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πυλαίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 06/08/2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                     Α.Π.: οικ. 28749
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη
«Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πυλαίας»

Αριθ. Διακήρυξης: 20/2020
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 95661

1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301042, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 07.08.2020

3. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης:
Η προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πυλαίας».
Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών (55.100  γεύματα) της από 18.02.2020 ορθή επανάληψη της αριθ.πρωτ.:6041/12.02.2020 μελέτης.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

4. Κωδικός CPV: 15894210-6 «Σχολικά γεύματα»  (Κανονισμός αριθ. 2195/2002 ΕΚ).

5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης –Χρηματοδότηση- Πληρωμή:
Καθαρή αξία 165.300,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 21.489,00 € και συνολικά στο ποσό των 186.789,00 €.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της προμήθειας που παραλαμβάνεται τμηματικά από την αρμόδια Επιτροπή.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

7. Λόγοι αποκλεισμού:
Που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με πράξεις επιβολής προστίμων παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 20/2020 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ. 20/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

8. Κριτήρια επιλογής-:
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά:
8.1 την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι:
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

8.2 την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα είναι:
I. να διαθέτει τεχνολόγο τροφίμων, το οποίο αποδεικνύεται με την κατάθεση αντίγραφου πτυχίου Τεχνολόγου Τροφίμων του συμμετέχοντα (σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων) είτε μέλους (σε περίπτωση εταιρειών),  είτε υπάλληλου του οποίου η ειδικότητα θα πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση μισθοδοσίας του διαγωνιζόμενου [σε αυτή τη περίπτωση θα προσκομιστεί αντίγραφο της υποβαλλόμενης κατάστασης προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας].
II. να διαθέτει κατάλληλο μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά του έτοιμου φαγητού από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο. Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση της άδειας του οχήματος, του ασφαλιστηρίου και των τελών κυκλοφορίας του.
III. να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες συμβάσεις παρόμοιου αντικειμένου (προμήθεια ημερήσιων μαγειρεμένων γευμάτων), κατά τo προηγούμενο έτος πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι τουλάχιστον ίσο με το 50% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων συμβάσεων που έχουν εκτελεσθεί κατά το προηγούμενο έτος πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της προμήθειας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα  των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης/παραλαβής αυτών.
8.3 τη συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα συστήματα. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν:
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (συστημάτων διαχείρισης ποιότητας) ή ισοδύναμο σχετικό με την εφαρμογή διαχείρισης ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής της σίτισης.
• Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 22000:2005 (συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων) ή ισοδύναμο.

9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής ποσού 3.306,00€ (τρεις χιλιάδες τριακόσια έξι ευρώ).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης.

10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής.

11. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07.08.2020 και ώρα 08:00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24.08.2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 28.08.2020 και από ώρα 09:30π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12. Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 20/2020 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής
απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content