ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για το έτος 2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη  18.06.2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                  Αριθ.Πρωτ.   21243
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
          για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  για το έτος 2020»
 

Αριθ. Διακήρυξης:15/2020
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 93842 (Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 93843 (Ομάδα Β)
 
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301046, 2313-301040
Fax: 2310-332361
mailtoktriantafillidoupileahortiatisgr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από  24.06.2020.
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  για το έτος 2020
ΙΙ.2) Κωδικός CPV :[34928480-6]-Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ο διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για το έτος 2020  του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη , σύμφωνα με την  Α.Π.16283/15-5-2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος .
Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε δύο ομάδες
Ομάδα Α: Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων και κομποστοποίησης και
Ομάδα Β: Μεταλλικοί κάδοι
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες (Α και Β) είτε για το σύνολο των ειδών μόνο της Α ή μόνο της Β ομάδας.
Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της προσφερόμενης ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.
ΙΙ.4) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά ομάδα.
ΙΙ.5) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία 74.190,00€ (Ομάδα Α: 72.540,00€, Ομάδα Β: 1.650,00€) συν ΦΠΑ 24% 17.805,60€, δηλαδή συνολική αξία 91.995,60.
ΙΙ.6) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης της  προμήθειας ορίζεται για το χρονικό διάστημα έως 90 ημερών από την υπογραφή της.
Τόπος εκτέλεσης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
Κωδικός NUTS: EL522
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ 15/2020 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΤΕΥΔ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 15/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.3.2 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι να διαθέτουν:
  • Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου σχετικό με την παραγωγή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
  • Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου σχετικό με την παραγωγή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
  • Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου σχετικό με την παραγωγή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
  • Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται στην εμπορία και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών.
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
2.Πληρωμή αναδόχου: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών που παραδόθηκαν, από την αρμόδια Επιτροπή, με την έκδοση σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα υλικά που παραδόθηκαν, την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: ποσού 1.483,00€ (χίλια τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ)στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της ειδών της προμήθειας (δηλαδή και τις δύο ομάδες). Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά συμμετοχή σε μία εκ των δύο ομάδων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης, το ποσό της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται:
  • σε  1.450,00€  (χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ) για την ομάδα Α.
  • σε        33,00€  (τριάντα τρία ευρώ) για την ομάδα Β.
ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:    24.06.2020   και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09.07.2020  και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  15 .07.2020   και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 15/2020 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής
απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ 

 
 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο