ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο «Κάδοι απορριμμάτων για το έτος 2023 (ΤΜΗΜΑ Α)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 23/05/2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 19212
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την προμήθεια με τίτλο

«Κάδοι απορριμμάτων για το έτος 2023 (ΤΜΗΜΑ Α)»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 9/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 193878

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236

Πληροφορίες: Στ. Κουτσής

Τηλ.: 2313-301042, 2313-301041.

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 24.05.2023.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:

«Κάδοι απορριμμάτων για το έτος 2023 (ΤΜΗΜΑ Α)»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: 34928480-6 (= Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων)

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια τετράτροχων πλαστικών κάδων με ποδομοχλό 1100 λίτρων, δίτροχων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240 λίτρων καταλλήλων για την αποκομιδή απορριμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και πλαστικών κάδων κομποστοποίησης 350 με 400 λίτρα (κήπου), σύμφωνα με την Α.Π. 13529/05.04.2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος.

ΙΙ.4) Προσφορές:

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας του Τμήματος Α.

Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2)  % της εκτιμώμενης αξίας  της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: 2.640,00€ (δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ).

ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής όπως αναλύεται στο άρθρο 2.3.1  της σχετικής διακήρυξης.

ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης-Χρηματοδότηση:

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 132.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 31.680,00 €, εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 163.680,00 €). Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της.

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 9/2023 διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

ΙΙΙ.3.2  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν:

α)  πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου σχετικό με την παραγωγή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.

β)πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου σχετικό με την παραγωγή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.

γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου σχετικό με την παραγωγή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.

δ) πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται στην εμπορία και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1.Πληρωμή αναδόχου: θα πραγματοποιείται τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των υλικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και μετά την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.

  1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλ. ποσού 5.280,00€ (πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ).
  2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24.05.2023 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 08.06.2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 14.06.2023 και ώρα 09:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 13/2022 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), πρώην ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, Τ.Κ.18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ.55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο