ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο «Κάδων απορριμμάτων για το έτος 2021»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 06.12.2021
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                   Α.Π.: 44827
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια με τίτλο
«Κάδων απορριμμάτων για το έτος 2021»

Αριθ. Διακήρυξης: 20/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 145337 (Ομάδα Α), 145338 (Ομάδα Β)

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α. Νίτσου
Τηλ.: 2313-322011
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 07.12.2021 και ώρα 08:00π.μ.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος:  «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για το έτος 2021»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV34928480-6 (= Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων)

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια τετράτροχων πλαστικών κάδων με ποδομοχλό 1100 λίτρων, δίτροχων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240 λίτρων καταλλήλων για την αποκομιδή απορριμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, πλαστικών κάδων κομποστοποίησης 350 με 400 λίτρα (κήπου), καθώς και κάδων απορριμμάτων πεζοδρομίου 63 lt απλών και με σταχτοδοχείο, σύμφωνα με την Α.Π.22016/30.06.2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος.

ΙΙ.4) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 3.225,80 € (τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά) αν η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τα δύο τμήματα-ομάδες Α΄ και Β΄), ενώ, αν η προσφορά αφορά ένα εκ των δύο τμημάτων: ποσού 2.904,20 € (δύο χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά) για το Τμήμα 1 (Ομάδα Α) και ποσού 321,60 € (τριακόσια είκοσι ένα ευρώ και εξήντα λεπτά) για το Τμήμα 2 (Ομάδα Β).

ΙΙ.5) Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες (Α και Β) (αντίστοιχα Τμήμα 1 και Τμήμα 2) είτε μόνο για την Α ή μόνο για την Β ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη κάθε προσφερόμενης ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της Ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη Ομάδα. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.

ΙΙ.6) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας.

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Εκτιμώμενη καθαρή αξία για το σύνολο της προμήθειας: 161.290,00€ συν ΦΠΑ 24% 38.709,60€, ήτοι εκτιμώμενη συνολική αξία 199.999,60€. Ομάδα Α: 145.210,00€ + 34.850,40€ (ΦΠΑ 24%) = 180.060,40€ και Ομάδα Β: 16.080,00€ + 3.859,20€ (ΦΠΑ 24%) = 19.939,20€.

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 20/2021 διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
ΙΙΙ.3.2  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
Για την Ομάδα Α:
α) Να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου σχετικό με την παραγωγή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
β) Να διαθέτουν πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου σχετικό με την παραγωγή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
δ) Να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου που να αναφέρεται στην εμπορία και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών.
γ) Να διαθέτουν πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου σχετικό με την παραγωγή ή εμπορία των υπό προμήθεια
ειδών.
Για την Ομάδα Β:
α) Να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου σχετικό με την παραγωγή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών (κάδων ή αστικού εξοπλισμού) και την τεχνική υποστήριξη.
β) Να διαθέτουν πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου σχετικό με την παραγωγή ή εμπορία και την τεχνική υποστήριξη.
Για την απόδειξη της προαναφερόμενης συμμόρφωσης απαιτούνται τα σχετικά πιστοποιητικά.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης [δηλαδή ποσού 6.451,60€ (έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά) για το σύνολο της προμήθειας, ή ποσού 5.808,40€ (πέντε χιλιάδες οκτακόσια οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά) για την Ομάδα Α και ποσού 643,20€ (εξακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά) για την Ομάδα Β].
3.Πληρωμή αναδόχουμε την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 6.1 της διακήρυξης και εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.
Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07.12.2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών23.12.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 29.12.2021 και από ώρα 09:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 20/2021 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected]http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: [email protected]http://www.pilea-hortiatis.gr).

 

Πανόραμα,   06/12/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο