ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 16/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                      Α.Π.: 20857
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την προμήθεια
 «Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2020»

 
Αριθ. Διακήρυξης: 13/2020
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  Ομάδα Α: 93437 , Ομάδα Β: 93438
 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 19/06/2020.
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2020», σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των ειδών που περιλαμβάνεται στην Α.Π.11006/13.03.2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Υποδιαιρείται σε δύο (2) ομάδες.
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες Α και  Β είτε μόνο για την Α ή μόνο για τη Β ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Χρονική διάρκεια σύμβασης: 90 ημέρες από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 
4. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: [35113400-3]-Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
  
5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Καθαρή συνολική αξία 89.388,10€ (Ομάδα Α: 40.151,10€, Ομάδα Β: 49.237,00€) συν ΦΠΑ 24% 21.453,14€, δηλαδή συνολική αξία 110.841,24 .
Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας που παραδίδονται, μετά την οριστική παραλαβή τους και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή και κατόπιν έκδοσης σχετικών τιμολογίων, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
 
6. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗ∆ΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
 
7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
Σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 13/2020 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α.1 και 20 της αριθ. 13/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
 
8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
8.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
8.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια :
8.2.1 Κατά τις δύο (2) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί φορολογικά στοιχεία (δηλαδή από 01/01 έως 31/12 για τα έτη 2017 και 2018), να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης ομάδας. Αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2017, 2018 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
8.2.2 Να έχουν αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης προμήθειας (Ομάδα Α ή Β) για την οποία συμμετέχουν. Αποδεικνύεται με Βεβαιώσεις από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
8.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες προμήθειες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι α) ίσο με τον προϋπολογισμό της ομάδας (Α ή Β) για την οποία συμμετέχουν, και β) παρόμοιου αντικειμένου, δηλαδή Μέσα Ατομικής Προστασίας. Αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου πωλήσεων ομοίων ειδών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της προμήθειας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης , συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη για τα τρία (3) τελευταία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού χρόνια. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
8.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
Να διαθέτουν Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του οικονομικού φορέα με πεδίο αναφοράς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 
9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:  ποσού 1.787,00 € (χίλια επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ) αν η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις δύο (2) ομάδες), ή ποσού 803,00 € (οκτακόσια τρία ευρώ) αν η προσφορά αφορά μόνο την ομάδα Α ή ποσού 984,00 € (εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ) αν η προσφορά αφορά μόνο την ομάδα Β.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
 
10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για την συνολική εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας.
 
11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19/06/2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/07/2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 10/07/2020 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
12.ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 13/2020 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο