ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 22/06/2022
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                            Αριθ. Πρωτ.: 22718
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την προμήθεια

«Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη»

 

Αριθ. Διακήρυξης: 6/2022

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 163276 ΤΜΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ  Α), 163278 ΤΜΗΜΑ Β (ΟΜΑΔΑ Β)

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236

Πληροφορίες: Στ. Κουτσής, Στ. Αβράμη

Τηλ.: 231330-1042,1043

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 23.06.2022 και ώρα 08:00π.μ.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:  Προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: [35113400-3]-Ρούχα προστασίας και ασφαλείας

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, σύμφωνα με την Α.Π.42045/18.11.2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος του Δήμου.

ΙΙ.4) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.203,00€ (χιλίων διακοσίων τριών ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ Α) και ποσού 1.734,00€ (χιλίων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ Β (ΟΜΑΔΑ Β).

ΙΙ.5) Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες (Α και Β) (Τμήματα Α και Β), είτε μόνο για την Α ή μόνο για την Β ομάδα. Σε κάθε περίπτωση επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης Ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη Ομάδα. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται.

ΙΙ.6) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά Τμήμα/Ομάδα [(χαμηλότερη τιμή) επί της εκτιμώμενης αξίας του κάθε Τμήματος (Ομάδας)].

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 146.920,50€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Φ.Π.Α: 35.260,92€, εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 182.181,42€), σύμφωνα με τον κάτωθι αναλυτικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην Α.Π.42045/18.11.2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος του Δήμου:

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Φ.Π.Α. 24% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1 ΟΜΑΔΑ Α 60.175,70 14.442,17 74.617,87
2 ΟΜΑΔΑ Β 86.744,80 20.818,75 107.563,55
ΣΥΝΟΛΟ 146.920,50 35.260,92 182.181,42

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασηςορίζεται για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων (συμβατικό ποσό) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του ενός (1) έτους.

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 και διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 της αριθ. 6/2022 διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

ΙΙΙ.3.2  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

ΙΙΙ.3.2 .1 κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί φορολογικά στοιχεία (δηλαδή από 01/01 έως 31/12 για τα έτη 2018,2019 και 2020), να έχουν ολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200%  του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης ομάδας/ τμήμα (ΤΜΗΜΑ/ΟΜΑΔΑ Α ή Β).

ΙΙΙ.3.2.2 να έχουν αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης προμήθειας (ΤΜΗΜΑ/ΟΜΑΔΑ Α ή Β) για την οποία συμμετέχουν.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.3   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες προμήθειες , κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι α) ίσο με τον προϋπολογισμό του τμήματος/ομάδας (Α ή Β) για την οποία συμμετέχει, και β) παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΙΙΙ.3.4    Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:, τόσο για το ΤΜΗΜΑ Α (ΟΜΑΔΑ Α), όσο και για το ΤΜΗΜΑ Β (ΟΜΑΔΑ Β), να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που να είναι σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης: EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο αναφοράς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης. Ειδικότερα:

  1. Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
  2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και το ΦΠΑ
  3. Πληρωμή αναδόχου: με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των ειδών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 6.1 της διακήρυξης και εφόσον συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.

 ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23.06.2022 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08.07.2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 14.07.2022 και από ώρα 09:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) πρώην Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της αριθ. 6/2022 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) πρώην ΑΕΠΠ (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content