ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ομάδα Β: Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό από την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2020-2021-2022»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 09/02/2021
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                     Α.Π.: 4274
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την Ομάδα Β: Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό
 από την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2020-2021-2022 »

 

Αριθ. Διακήρυξης:  4/2021
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301040
e-mail: [email protected]
          : [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: [email protected].
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Ο διαγωνισμός αφορά την Ομάδα Β: Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό της «Προμήθειας Ηλεκτρολογικού υλικού 2020-2021-2022», σύμφωνα με την από 13.04.2020 ορθή επανάληψη της αριθ. πρωτ. 4313/03.02.2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Μικρής Κλίμακας και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος, κατά το μέρος που αφορά την ομάδα Β.
Τα είδη της εν ομάδας αναφέρονται στο σχετικό αναλυτικό πίνακα της προαναφερόμενης Μελέτης.
Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της ομάδας Β. Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των ειδών δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας Β επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
4. Κωδικός CPV:
CPV: [31681410-0]-Ηλεκτρολογικό υλικό
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 24.066,24€ συν ΦΠΑ (24%) 5.775,90€, δηλαδή συνολική αξία 29.842,14 €.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών της προμήθειας που παραδίδονται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή και κατόπιν έκδοσης τιμολογίων, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
7. Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και λοιποί λόγοι, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 4/2021 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α.1 και 20 της αριθ. 4/2021 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
8. Κριτήρια επιλογής:
8.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξή της απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 20 της αριθ. 4/2021 διακήρυξης.
8.2 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης : να διαθέτουν Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
9. Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής: δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για την συνολική εκτιμώμενη αξία της ομάδας Β της προμήθειας.
11. Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη», στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη / Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, ΤΚ 55236, ισόγειο) στις 23 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. ( ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Υποβολή προσφορών: σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ. 4/2021 διακήρυξης. 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
12. Ενστάσεις:
Υποβολή ένστασης κατά της διακήρυξης: σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και υποβολής προσφορών.
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής: πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content