ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Προμήθεια «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Πανόραμα 7-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 45240
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την Προμήθεια «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

Αριθ. Διακήρυξης: 29/2020
Ομάδα Α: Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού
Ομάδα Β: Προμήθεια  Γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου

1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301040, 2313-301041
Fax: 2310-332361
e-mail: [email protected]
[email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: GR122

2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30μ.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: [email protected]

3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά την προμήθεια «Φωτοτυπικού υλικού και Γραφικής ύλης-λοιπών υλικών γραφείου» της αριθ.3/Α.Π.:39509/19-10-2020 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Οι προσφορές υποβάλλονται είτε για μία ομάδα,  είτε  για το σύνολο των δύο ομάδων.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

4. Κωδικός CPV: 30197643-5: Φωτοαντιγραφικό Χαρτί και CPV: 30192700-8: Γραφική ύλη.

5. Ενδεικτικός προϋπολογισμός -Χρηματοδότηση:
Για την Ομάδα Α: 17.620,00€ πλέον ΦΠΑ24%    4.228,80 € ήτοι συνολικού ποσού 21.848,80 €
Για την Ομάδα Β: 22.702,46€ πλέον ΦΠΑ 24%   5.448,59 € ήτοι συνολικού ποσού 28.151,05 €
Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους.

6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας καθώς και λοιποί λόγοι όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ.29/2020 διακήρυξης που διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ.29/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

7. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής: δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

8. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής.

9. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55236, 1ος όροφος) στις 18 του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και επειδή ο διαγωνισμός διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, σε όλη τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού θα τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις των δύο (2) μέτρων, η χρήση μάσκας και (προαιρετικά) η χρήση γαντιών.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10. Ενστάσεις:
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της διακήρυξης: μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content