ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2020-2021»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 27/04/2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                Α.Π.: 14114
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2020-2021 »

 
Αριθ. Διακήρυξης:  5/2020

1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: [email protected].
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2020-2021», σύμφωνα με την από 17.02.2020 ορθή επανάληψη της Α.Π. 4770/05.02.2020 Μελέτης του Τμήματος Διαχείρισης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.397,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Υποδιαιρείται σε δύο ομάδες (τμήματα):
Ομάδα Α: Ελαστικά οχημάτων (απορριμματοφόρων, φορτηγών, σαρώθρων, λεωφορείων, ΙΧ) και
Ομάδα Β: Ελαστικά μηχανημάτων (φορτωτών, γεωργικών ελκυστήρων), σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των ειδών που περιλαμβάνεται στην από 17.02.2020 ορθή επανάληψη της Α.Π. 4770/05.02.2020 Μελέτης.
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες, είτε μόνο για την Α ή μόνο για την Β ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
4. Κωδικός CPV:
CPV: [34350000-5]-Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως και [50116500-6]-Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 59.998,00€ συν ΦΠΑ (24%) 14.399,52€, δηλαδή συνολική αξία 74.397,52 € (καθαρή αξία ομάδων: Α: 51.528,00€, Β: 8.470,00€).
Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών της προμήθειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών που παραδίδονται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή τους από τις αρμόδιες Επιτροπές και κατόπιν έκδοσης των σχετικών τιμολογίων, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
7. Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και λοιποί λόγοι, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 5/2020 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α.1 και 20 της αριθ. 5/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
8. Κριτήρια επιλογής:
8.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξή της απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 20 της αριθ. 5/2020 διακήρυξης.
8.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα :
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι: Συνεργείο τοποθέτησης και επισκευής των ελαστικών, το οποίο δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 10km από το εργοτάξιο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Απόλλωνος 45-47 Πυλαία). Για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου ο συμμετέχων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει αντίγραφο της Άδειας Συνεργείου Τροχών για συνήθη, μεγάλα και βαρέα οχήματα όπου θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή τοποθέτηση των ελαστικών πάνω στα οχήματα, σε ισχύ.
8.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας : να διαθέτουν, τόσο για την ομάδα Α όσο και για την ομάδα Β, Πιστοποιητικό κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για την εμπορία και επισκευή ελαστικών, Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για την εμπορία και επισκευή ελαστικών και Πιστοποιητικό κατά ISO 39001:2012 ή ισοδύναμο για την εμπορία και επισκευή ελαστικών, σε ισχύ, σύμφωνα με τα άρθρα 11.5 και 20 της αριθ. 5/2020 διακήρυξης.
Τα αποδεικτικά μέσα των ανωτέρω κριτηρίων επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 11 και 20 της αριθ. 5/2020 διακήρυξης.
9. Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής: δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για την συνολική εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας.
11. Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 12 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. ( ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Υποβολή προσφορών: σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ. 5/2020 διακήρυξης. 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
12. Ενστάσεις:
Υποβολή ένστασης κατά της διακήρυξης: σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και υποβολής προσφορών.
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής: πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content