ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2021-2022»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 22/04/2021
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                          Α.Π.: 13607
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την
«Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2021-2022»

 

Αριθ. Διακήρυξης:  10/2021
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-322011, 2313-301040
e-mail: [email protected]
            : [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: [email protected] ή [email protected] είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00π.μ.-14:30μ.μ..
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2021-2022», σύμφωνα με την Α.Π.7394/03.03.2021 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος.
Υποδιαιρείται σε δύο (2) ομάδες (τμήματα):
Ομάδα Α: Ελαστικά οχημάτων (απορριμματοφόρων, φορτηγών, σαρώθρων, λεωφορείων, ΙΧ) και
Ομάδα Β: Ελαστικά μηχανημάτων (φορτωτών, γεωργικών ελκυστήρων).
Η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες της Α.Π.7394/03.03.2021 Μελέτης.
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες, είτε μόνο για την Α ή μόνο για την Β ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
4. Κωδικός CPV:
[34350000-5]-Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως και
[50116500-6]-Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 59.996,00€ συν ΦΠΑ (24%) 14.399,04€, δηλαδή συνολική αξία 74.395,04 € και για τις δύο ομάδες (καθαρή αξία ομάδων: ομάδα Α: 54.711,00€, ομάδα Β: 5.285,00€).
Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους .
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών της προμήθειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών που παραδίδονται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή τους από τις αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, αντίστοιχα, και κατόπιν έκδοσης τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα υλικά και τις υπηρεσίες που παραδόθηκαν, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
7. Κριτήρια αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων (σχετικοί με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις) και η απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού προβλέπονται αναλυτικά στα άρθρα 10, 12.Α και 20 της αριθ. 10/2021 διακήρυξης.
8. Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:
8.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού / βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 20 της αριθ. 10/2021 διακήρυξης.
8.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
8.2.1 Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι: Συνεργείο τοποθέτησης και επισκευής των ελαστικών, το οποίο δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 10km από το εργοτάξιο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Απόλλωνος 45-47 Πυλαία). Αποδεικνύεται με την κατάθεση επί ποινή αποκλεισμού αντιγράφου της Άδειας Συνεργείου Τροχών για συνήθη, μεγάλα και βαρέα οχήματα όπου θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή τοποθέτηση των ελαστικών πάνω στα οχήματα, σε ισχύ.
8.2.2 Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες προμήθειες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι α) ίσο με τον προϋπολογισμό της ομάδας (Α ή Β) για την οποία συμμετέχει και β) παρόμοιου αντικειμένου, δηλαδή προμήθεια ελαστικών. Αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της προμήθειας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη για τα τρία (3) τελευταία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού χρόνια. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να στηρίζονται για το κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στις ικανότητες άλλων φορέων, με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 11 της διακήρυξης.
8.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης: οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης τόσο για την ομάδα Α όσο και για την ομάδα Β. Αποδεικνύεται με την κατάθεση των ακόλουθων πιστοποιητικών σε ισχύ:
8.3.1 Πιστοποιητικό κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για την εμπορία και επισκευή ελαστικών του διαγωνιζόμενου
8.3.2 Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για την εμπορία και επισκευή ελαστικών του διαγωνιζόμενου
8.3.3 Πιστοποιητικό κατά ISO 39001:2012 ή ισοδύναμο για την εμπορία και επισκευή ελαστικών του διαγωνιζόμενου.
9. Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής: δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για την συνολική εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας.
11. Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος πρώην Δημαρχείου Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55535 στις 11 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. ( ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, με τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.  
Υποβολή προσφορών: σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ. 10/2021 διακήρυξης. 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Ενστάσεις:
Υποβολή ένστασης κατά της διακήρυξης: σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και υποβολής προσφορών.
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής: πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content