Προμήθεια Εξοπλισμού διαχείρησης απορριμματων-Αγορά δύο(2)αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 

Πανόραμα   30-10-2012
Αριθμ. πρωτ.: 5197

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Διακήρυξης :38
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τo άρθρο 209 του Ν.3463/06, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Π.Δ.60/07  με  κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά σε Ευρώ (€), για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων – Αγορά δύο (2) αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων». Ο προϋπολογισμός είναι 320.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.  Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ημέρα Πέμπτη  13/12/2012 και ώρα 10.00 π.μ. έως  11.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
Η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη θα γίνει με ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής 5% του προϋπολογισμού δηλαδή 16.000,00 ευρώ. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς να είναι τουλάχιστον  έξι (6) μηνών.  Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι προϊόν Δανείου του Παρακαταθηκών και Δανείων. Η πληρωμή του 100% της αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλέφωνο 2313301042,87 fax 2310332361, αρμόδιος υπάλληλος κος Παλάσκος Αντώνης, Τμήμα Προμηθειών, Αποστ. Σαμανίδη 21, ταχυδρομικός κώδικας 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.
Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 31/10/2012 με αριθμ. ID: 2012-150948.

                        
    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΙΓΝΑΤΙΟΣ   ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τα τεύχη της διακήρυξης πατήστε εδώ ώστε να συνδεθείτε στο “Εργαλείο Διακηρύξεων” . Το σύστημα θα ζητήσει τα στοιχεία σας προκειμένου οι υπηρεσίες να μπορούν να σας ειδοποιήσουν έγκαιρα για οτιδήποτε αφορά την διακήρυξη – προκήρυξη.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content