ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια και τοποθέτηση δεκατεσσάρων (14) τεμ. υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων και ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού» στα πλαίσια του Προγράμματος Χρηματοδότησης του “Πράσινου Ταμείου” για τη Δράση 2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των αστικών απορριμμάτων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 01/08/2022
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                            Αριθ. Πρωτ.: 28565
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την προμήθεια με τίτλο

 

«Προμήθεια και τοποθέτηση δεκατεσσάρων (14) τεμ. υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων και ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού» στα πλαίσια του Προγράμματος Χρηματοδότησης του “Πράσινου Ταμείου” για τη Δράση 2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των αστικών απορριμμάτων”

 

Αριθ. Διακήρυξης: 7/2022

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 169764 (Τμήμα 1), 169765 (Τμήμα 2)

 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236

Πληροφορίες: Αγλαΐα Νίτσου, Ευτυχία Κούρτη

Τηλ.: 2313-322011, 2313-301041

e-mail: [email protected]

(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 10/08/2022 και ώρα 08:00π.μ.

ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) Τίτλος:  «Προμήθεια και τοποθέτηση δεκατεσσάρων (14) τεμ. υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων και ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού»

ΙΙ.2) Κωδικοί CPV: [44613400-4]- Κάδοι αποθήκευσης και συμπληρωματικού CPV [DA18-5] και [42414400-5]- Γερανοί προσαρμοσμένοι επί οχημάτων

ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση δεκατεσσάρων (14) τεμ. υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος) και την προμήθεια ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού, τοποθετημένου επί ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου, σύμφωνα με την Α.Π.40783/29.10.2020 (ορθή επανάληψη 25.07.2022) Μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος του Δήμου.

Η προμήθεια υποδιαιρείται στα ακόλουθα Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων».

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια γερανών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων».

ΙΙ.4) Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 3.832,00 € (τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα δύο ευρώ ) για το Τμήμα 1 και ποσού 540,00 € (πεντακόσια σαράντα ευρώ) για το Τμήμα 2.

ΙΙ.5)

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τα δύο (2) Τμήματα είτε για ένα από τα δύο τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη του κάθε προσφερόμενου Τμήματος. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών του Τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο Τμήμα.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

ΙΙ.6) Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος.

ΙΙ.7) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης και χρηματοδότηση:

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης για το σύνολο της προμήθειας: 218.646,00€ συν ΦΠΑ 24% 52.475,04€, ήτοι εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 271.121,04€. Τμήμα 1: 191.646,00€ + 45.995,04€ (ΦΠΑ 24%) = 237.641,04€ και Τμήμα 2: 27.000,00€ + 6.480,00€ = 33.480,00€.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του «Πράσινου Ταμείου», ύψους 216.522,00€ κατά ποσοστό περίπου 80% με ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019-2020» – Β’ Πρόσκληση – κωδικός πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- 2020 Σεπτέμβριος 2020, στο Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο και ειδικότερα στην επιλέξιμη Δράση 2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των αστικών απορριμμάτων”. Η κάλυψη του υπόλοιπου ποσού των 54.599,04 € (που αποτελεί το ποσοστό συμμετοχής περίπου 20% στην υποβαλλομένη πρόταση) θα γίνει με συμμετοχή του Δήμου από τον ετήσιο προϋπολογισμό του.

Η προμήθεια θα καλυφθεί σε βάρος των α) K.Α. 02.20.7135.004-Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων με το ποσό των 237.641,04€ και β) Κ.Α.02.20.7132.003-Προμήθεια γερανών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων με το ποσό των 33.480,00€ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

ΙΙ.8) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται:

Για το Τμήμα 1 σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για το Τμήμα 2 σε 150 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος εκτέλεσης Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Κωδικός NUTS: EL522

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.1 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:

Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από την συμμετοχή τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 και στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:

Οι τρόποι απόδειξης ότι πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής αναλύονται στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης.

ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό, σύμφωνα και με τα αναλυτικά οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη.

ΙΙΙ.3.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Για το Τμήμα 1:

Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες προμήθειες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι:  α) τουλάχιστον ίσο με την δημοπρατούμενη ποσότητα  της παρούσας προμήθειας και β) παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή όμοιων υπόγειων κάδων.

Για το Τμήμα 2:

Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες προμήθειες, κατά την προηγούμενη τριετία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων να είναι: α) τουλάχιστον ίσο με την δημοπρατούμενη ποσότητα  της παρούσας προμήθειας και β) παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή μηχανισμού υδραυλικού γερανού, τοποθετημένου επί ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος.

ΙΙΙ.3.3  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και να διαθέτουν:

Για το Τμήμα 1:

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του οικονομικού φορέα, σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Για το Τμήμα 2:

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του οικονομικού φορέα , σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1.Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, δηλαδή ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (7.665,84€) για το Τμήμα 1 και ποσού χιλίων ογδόντα ευρώ (1.080,00€) για το Τμήμα 2.

2.Χρόνος παράδοσης:

Τα είδη του Τμήματος 1 (Yπόγειοι Kάδοι) θα παραδοθούν εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και το είδος του Τμήματος 2 (Γερανός) θα παραδοθεί τοποθετημένος εκατόν πενήντα (150) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

3.Πληρωμή αναδόχου: με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (και για τμηματικές παραδόσεις), την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της διακήρυξης και την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών σύμφωνα και με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης.

4.Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της διακήρυξης.

ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) Υποβολή προσφορών:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/08/2022 και ώρα 08.00:00 π.µ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/09/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 08/09/2022 και από ώρα 09:30 π.μ.

ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (πρώην ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ.39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 01/08/2022.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content