Προμήθεια υλικών εξοπλισμού δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι μετά από την σύμφωνη γνώμη της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων (με την άπρακτη παρέλευση δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία περιέλευσης του σχετικού φακέλου) σε εφαρμογή της διάταξης της παρ.1 του άρθρ.2 Ν.4013/2011 σχετικά με την έγκριση της υπ’αρ.518/2012 (ΑΔΑ:B43ΦΩ1Ο-ΒΤΤ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), το τμήμα προμηθειών προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.237,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ).

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δ.Σ. στο Δημοτικό κατάστημα (Απ.Σαμανίδη 21-Πανόραμα) στις 5-4-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00π.μ.(λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αρ. 24/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πυλαίας-Χορτιάτη
Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της μελέτης και της διακήρυξης παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδια υπάλληλος: Δάλλα Αργυρώ,  τηλ:  2313-301087-40  fax: 2310-332361.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content