Προμήθεια υλικών και εργαλείων για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000,00 €

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας « Υλικών και εργαλείων για τη Δ/νση Περιβάλλοντος», προϋπολογισμού 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δημοτικού καταστήματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 30.4.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα πρωτοκολλημένες.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει, το αργότερο κατά  την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει την προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτούς. 

Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της μελέτης (τεχνική περιγραφή) παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr,  καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδια υπάλληλος: Αργυρώ Δάλλα, τηλ.: 2313-301087, 2313-301040, fax: 2310-332361.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content