Προμήθεια υλικών πρώτων βοηθειών για τους χώρους εργασίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
« ΥΛΙΚΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000,00 €
 
 
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης του Δήμου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Υλικά πρώτων βοηθειών για τους χώρους εργασίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», προϋπολογισμού 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).
 
Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης του Δημοτικού καταστήματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 17η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα πρωτοκολλημένες.
 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει την προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτούς. 
 
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της μελέτης (τεχνική περιγραφή) παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr,  καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδια υπάλληλος: Αγλ. Νίτσου, τηλ.: 2313-322011, 2313-301040, fax: 2310-332361.
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
 
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content