Προμήθεια υπαίθριων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη  13.05.2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                  Αριθ.Πρωτ.   15884
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια υπαίθριων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου

 

Αριθ. Διακήρυξης:  7/2020
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301046, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail:[email protected]
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια υπαίθριων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ.15/06.04.2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.874,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Στην τιμή μονάδας προκατασκευασμένων υπαίθριων οστεοθυρίδων συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων τεμαχίων στις θέσεις που θα υποδειχτούν από το αρμόδιο Τμήμα κτιριακών και υπαίθριων χώρων καθώς και η κατασκευή της βάσης έδρασης από σκυρόδεμα όπως αναλυτικά περιγράφονται στην  αριθ.15/06.04.2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Κωδικός CPV:
CPV:[45223810-7]-Κατασκευές από προκατασκευασμένα στοιχεία.
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
40.221,00€ συν ΦΠΑ (24%) 9.653,04€ και συνολικού ποσού 49.874,04€.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή της.
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
7. Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιποί λόγοι, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ.7/2020  διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α.1 και 20 της αριθ.7/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

8. Κριτήρια επιλογής:
8.1Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
8.2.Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για παραγωγή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων
9. Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής: δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α
10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για την συνολική εκτιμώμενη αξία.
11. Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη», στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη / Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος  στις 28 μηνός Μαΐου  2020, ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Υποβολή προσφορών: σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ. 7/2020 διακήρυξης. 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
12. Ενστάσεις:
Υποβολή ένστασης κατά της διακήρυξης: σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και υποβολής προσφορών.
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής: πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content