Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ: 2.800.000,00€
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769)»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκή Ένωση (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – NextGenerationEU)

Με την υπ’ αριθμ. 89519/23-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ) Απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών αποφασίστηκε η ένταξη της υπ’ αριθμ. 50405/29-7-2022 πράξης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000,00 € (με ΦΠΑ) η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

  • Υποέργο 1: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη», προϋπολογισμού 2.540.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
  • Υποέργο 2: «Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη Δ.Ε. Πανοράματος» προϋπολογισμού 260.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Αναλυτικότερα:

Υποέργο 1 «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» προϋπολογισμού 2.540.000,00 € (με Φ.Π.Α.):

Αφορά στη γενικευμένη βελτίωση απορροής ομβρίων προς τους τελικούς αποδέκτες (φρεάτια απορροής ομβρίων), μέσω της βέλτιστης χρήσης «ιδανικών» -κατά το δυνατό-, επικλίσεων στις διατομές του οδοστρώματος, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και την βέλτιστη επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων σε συνθήκες έντονου υετού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Τους δρόμους στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, περιλαμβάνει συνημμένος κατάλογος.

Με τη νέα ασφαλτόστρωση που θα πραγματοποιηθεί θα εξασφαλίζεται η φυσική απορροή χωρίς να υφίσταται κανένας κίνδυνος εισροής υδάτων και υγρασίας στις κατοικίες και ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν. Προσοχή κατά τις εργασίες πρέπει να δοθεί και στην προσαρμογή του ασφαλτικού τάπητα με το ρείθρο των δρόμων, ώστε να μην υπάρχει κάλυψη αυτών από ασφαλτικό υλικό (ορθή λειτουργιά ρείθρου για απορροή υδάτων).

 

Υποέργο 2 «Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη Δ.Ε. Πανοράματος», προϋπολογισμού 260.000,00 € (με Φ.Π.Α.):

Αντικείμενο του έργου είναι η  κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μέσου ύψους 3,50 μ. και με μήκος εφαρμογής 97 μ. περίπου μ., εδραζόμενο επί εξυγιαντικής στρώσης ως το προτεινόμενο έργο αντιστήριξης της οδού Ζάκα από την εκπονηθείσα γεωτεχνική μελέτη. Περιλαμβάνει ακόμη επιπλέον εργασίες πλήρους προσαρμογής των έργων αντιστήριξης στις υφιστάμενες συνθήκες της οδού καθώς και επιπλέον έργα προστασίας ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως η διαμόρφωση της οδού Ζάκα, όπως: τοποθέτηση στραγγιστηρίων στην εξυγιαντική στρώση έδρασης του θεμελίου του τοιχείου αντιστήριξης και στο επίχωμα του, κατασκευή καναλιού αποστράγγισης σε επαφή με το τοιχείο αντιστήριξης για την απορροή των ομβρίων υδάτων της οδού, επένδυση του πρανούς στην εξωτερική πλευρά του τοιχείου με συρματοκιβώτια, τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στην στέψη του τοιχείου. Περιλαμβάνεται ακόμη η κατασκευή νέου αγωγού ακαθάρτων, και πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content