ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
 
1.       Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης « ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ», αρ. μελ. 34/2020, προϋπολογισμού  11.735,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
 
2.       Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302741, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail :  [email protected]
(URL):  http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3.         Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  3η  Φεβρουαρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00  π.μ.             (ώρα    λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου             Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών στην Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.
4.         Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη
   προσφορά  με βάση την τιμή.
 
       Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
5.         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική  σελίδα     του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr 
Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Γεώργιος Σιρκελής τηλ.: 2313 302741, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
6.         Κωδικός CPV: 71335000-5 Τεχνικές μελέτες
7.         Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

         Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται             στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα     απαιτείται να    είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγορίες     μελετών :  

1. στην κατηγορια μελετης (16) Μελέτες Τοπογραφίας, πτυχία τάξης  Α και άνω
2. στην κατηγορια μελετης (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, πτυχία τάξης  Α και άνω
3. στην κατηγορια μελετης (8) Στατικές μελέτες, πτυχία τάξης  Β και άνω

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο