Μίσθωση ακινήτου στην Πυλαία για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των διδακτηρίων του 2ου & 3ου Πειραματικών Νηπιαγωγείων (ενταγμένα στο ΑΠΘ)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                               Πανόραμα,    13-3-2024                                                          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.:  9169

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  4/2024

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 64/26.02.2024 (ΑΔΑ: 96ΞΥΩ1Ο-Γ4Π) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και βάσει του π.δ. 270/1981, μίσθωσης ακινήτου στην Πυλαία για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των διδακτηρίων του 2ου & 3ου  Πειραματικών Νηπιαγωγείων  (ενταγμένα στο ΑΠΘ)

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που  συντάχθηκαν για την κάλυψη των αναγκών στέγασης (μέσω μίσθωσης) των διδακτηρίων του 2ου & 3ου  Πειραματικών Νηπιαγωγείων  (ενταγμένα στο ΑΠΘ) και κοινοποιήθηκαν με το α.π. Α.Π.39222/27.10.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η μίσθωση θα διαρκέσει δώδεκα (12) έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καταθέτοντας στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, ΤΚ 55236 Πανόραμα, αίτηση συμμετοχής με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της 4/2024  Διακήρυξης από 19 – 3 – 2024 έως 8 – 4 – 2024  και ώρα 14:00. Η συμμετοχή στη Δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης. Τα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, οι προσφορές ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα στο Δήμο, αποστέλλονται από το Τμήμα Προμηθειών στην Επιτροπή Καταλληλότητας, όπως αυτή ορίστηκε με την αρ. 131/Α.Π.3445/31.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΥΔΩ1Ο-ΖΩΨ) απόφαση του Δημάρχου προκειμένου η τελευταία με επιτόπια έρευνα, να κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της σχετικής Διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό (έκθεση αξιολόγησης). Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στο Τμήμα Προμηθειών, το οποίο την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Για όσα ακίνητα κριθούν κατάλληλα, η Επιτροπή Καταμέτρησης και Εκτίμησης Δημοτικών Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων για το έτος 2024, που ορίστηκε με την αρ. 35/22.01.2024 (ΑΔΑ: ΡΩΦΔΩ1Ο-Δ23) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσδιορίζει το ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς.

Τέλος, ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ΄ αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης από τον δικτυακό τόπο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στη διεύθυνση https://pilea-hortiatis.gr, μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21 Πανόραμα Τ.Κ.: 552 36), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος: Παλάσκος Αντώνης. τηλ. 2313301040, email: [email protected] και [email protected]

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο