ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ

διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022-2023», αρ. μελ. 5/2022, προϋπολογισμού 6.566.487,59 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε, Απρόβλεπτα και Απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 4.945.554,51 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (CPV:45233141-9, 45233142-6, 45233220-7, 45233222-1, 45110000-1).
1. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302747, 2313 302700
e-mail : [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
2. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οδοποιίας και αφορά την εκτέλεση εργασιών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτης (ασφαλτοστρώσεις κλπ).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : [email protected], τηλ.: 2313 302747,
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 191573 μέχρι την 4η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., από την επιτροπή διαγωνισμού. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον ανήκουν στην 4η τάξη και άνω. Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
– Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
– Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους εκατόν πέντε χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ευρώ και εννέα λεπτών (105.911,09 ευρώ), η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και ισχύ τουλάχιστον ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.
8. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τμηματική προθεσμία: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και αποπερατώσει τις εργασίες στις οδούς που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας μελέτης του έργου σε διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.
9. Το έργο χρηματοδοτείται από ΔΑΝΕΙΟ από το ΤΠΔ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Προβλέπεται χορήγηση Προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 της Ε.Σ.Υ..
Προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριν) για ταχύτερη εκτέλεση από την συμβατική προθεσμία, σύμφωνα με το άρθρο 20 της Ε.Σ.Υ..
10. Προδικαστικές προσφυγές :Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 135 του Ν.4782/2021.
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
Αστικών Υποδομών και Δικτύων
Μπαμπαράτσας Γεώργιος

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο