Περιληπτική Διακήρυξη, Τεύχη Μελέτης έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για την ανάθεση του έργου «
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ.
ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
», αρ. μελ. 118/2018 Δ.Ε.Υ.Α.Π.Χ., προϋπολογισμού
7.350.806,45 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα,
απολογιστικές εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή έργα
κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (για την περίπτωση που το Η/Μ πτυχίο καλύπτει το
σύνολο του έργου λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υδραυλικές εργασίες του δικτύου υπό πίεση δύναται να
υλοποιηθούν από Εργοληπτική Επιχείρηση με Η/Μ πτυχίο
) (CPV: 45240000-1).
2. Αναθέτων Φορέας:
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302727, 2313 302700
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
[email protected]
(URL): https://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3. Κύριος του Έργου:
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας)
Ταχ. Δ/νση : 25
ης Μαρτίου 17, 570 10
Τηλ. : 2310 359775
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
[email protected]
(URL): https://deyaph.gr
Κωδικός NUTS : EL522
4. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης:
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων ή κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (
για
την περίπτωση που το Η/Μ πτυχίο καλύπτει το σύνολο του έργου λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
υδραυλικές εργασίες του δικτύου υπό πίεση δύναται να υλοποιηθούν από Εργοληπτική Επιχείρηση με
Η/Μ πτυχίο
).
Το παρόν έργο αφορά:
– στον σχεδιασμό του νέου αναβαθμισμένου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της ∆Κ Φιλύρου,
– στον έλεγχο επάρκειας των υφιστάμενων Δεξαμενών, στον προσδιορισμό του πρόσθετου
απαιτούμενου όγκου αποθήκευσης και στην διερεύνηση και πρόταση της θέσης χωροθέτησης της νέας
Δεξαμενής (σε περίπτωση ανεπάρκειας της χωρητικότητας υφιστάμενης δεξαμενής),
– στον σχεδιασμό του βαρυτικού υπό πίεση αγωγού μεταφοράς νερού από τη Δεξαμενή Παυλίδη για
την υδροδότηση του Νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου Φιλύρου,
0000635364
– στον καθορισμό των επιμέρους ζωνών υδροδότησης του Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της
Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και τον σχεδιασμό του και
– στην αντικατάσταση των υφιστάμενων ιδιωτικών συνδέσεων από νέες και στην αντικατάσταση των
υφιστάμενων υδρομετρητών από νέους ψηφιακούς µε ταυτόχρονη εγκατάσταση εξοπλισμού –
συστήματος τηλεμετρίας και λογισμικού.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης
http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου
https://www.pilea-hortiatis.gr. Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος: Ζήνων Χώρης, τηλ.: 2313 302727,
ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
[email protected].
Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης, που αποτελούν στοιχεία της τεχνικής μελέτης, ήτοι :
Τα τεύχη και τα σχέδια της Υδραυλικής Μελέτης τα οποία διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52, Πυλαία, πληροφορίες Ζήνων Χώρης,
τηλ. 2313 302727.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των υποστηρικτικών μελετών (μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας –
Χορτιάτη, Φιλίππου 52, Πυλαία, Πληροφορίες Ζήνων Χώρης, τηλ. 2313 302727.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 o αναθέτων φορέας
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις
31/05/22.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης
http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 188387, μέχρι την 06-06-2022,
ημέρα
Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Η αποσφράγιση των
προσφορών θα διενεργηθεί στις
10-06-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν
4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε
ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (για
την περίπτωση που το Η/Μ πτυχίο καλύπτει το σύνολο του έργου λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
υδραυλικές εργασίες του δικτύου υπό πίεση δύναται να υλοποιηθούν από Εργοληπτική Επιχείρηση με
Η/Μ πτυχίο)
και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται σε
έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ή σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (για την
περίπτωση που το Η/Μ πτυχίο καλύπτει το σύνολο του έργου λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υδραυλικές

εργασίες του δικτύου υπό πίεση δύναται να υλοποιηθούν από Εργοληπτική Επιχείρηση με Η/Μ πτυχίο)
εφόσον ανήκουν στην
4η τάξη και άνω, ή 4η τάξη σε αναβάθμιση.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Β)
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ,
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254
και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
Εκατόν
σαράντα επτά χιλιάδες δεκαέξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (147.016,13) ευρώ
, η οποία θα απευθύνεται
προς τη
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και ισχύ τουλάχιστον Δεκατριών (13) μηνών και 30 ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
Δεκατρείς (13)
μήνες
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική.
10.Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε
εννιακόσιες (900) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
11.Το έργο χρηματοδοτείται μέσω αναπτυξιακού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Είναι ενταγμένο με την υπ’ αριθμ. 23639/2020/17.06.2021
απόφαση ένταξης, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές
ύδρευσης», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ
ΥΠΕΣ).
12.Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον
Ανάδοχο ποσοστού πέντε τοις εκατό 5% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του
προβλεπόμενου στη σύμβαση.
13. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος προς τον Αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα. Για το παραδεκτό της άσκησης της
προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα
ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
14.Προκήρυξη της σύμβασης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕΕΕ), στις
14/04/2022.
15.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ –
ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο