ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Προκειμένου ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» Υποέργο 3 της πράξης με MIS 5022252, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, βάσει του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», η οποία θα λάβει υπόψη ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι : 77.695,20€ + Φ.Π.Α.: 18.646,85 € = 96.342,05 €. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την ολοκλήρωση του συνόλου των υποέργων 1 και 2 της Πράξης και δεν μπορεί να είναι λιγότερη από εικοσιτρείς ( 23 ) μήνες σύμφωνα με την Διακήρυξη του υποέργου 1 και 2 της πράξης. Η σύμβαση αφορά το Υποέργο Νο 3 της Πράξης : « Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Π Α Ι Δ Ι Ο Υ Κ Α Ι Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Π Υ Λ Α Ι Α Σ – Χ Ο Ρ Τ Ι Α Τ Η » η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με Α.Π. 7508/2536/Α3-19/11/2018 (ΑΔΑ: Ψ2ZX465XI8-Y64), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό M I S 5 0 2 2 2 5 2 . Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510088) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011i, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν προσφορά, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, για το σύνολο του αντικειμένου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την ημέρα δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 22-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται επτά (7) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 29-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, έως 14:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Κυρίου του έργου.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο