Δημοπρασία για την εκμίσθωση κληροτεμαχίου συνολικής έκτασης 4.850 τ.μ. της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 196/23-05-2022 (ΑΔΑ: 63ΥΩΩ1Ο-ΘΨΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κληροτεμαχίου με αριθμό 29, συνολικής έκτασης 4.850 τ.μ., με αριθμό ΚΑΕΚ 191200402006, της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου, στην περιοχή «πέντε πλατάνια», για κτηνοτροφική εγκατάσταση (μαντρί) προχείρου μορφής, του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

        Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 8/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης υποβολής δηλώσεων συμμετοχής την 10:00 π.μ. και λήξης την 10:30 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ (194,00 €) ετησίως, πλέον χαρτοσήμου. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ποσού τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (38,80 €).

Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη, στο Δημαρχείο, Απ. Σαμανίδη 21, 55236, Πανόραμα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος που θα αποστείλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] και [email protected] και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Επίσης, για παροχή λοιπών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313 301080, 81, 82. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Πουλιτσίδης Ιωάννης – Ηλίας και Νικολαΐδου Βικτωρία.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον πλειοδότη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο